Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
2019_A_InfoKarta

Umowa o pomocy przy zbiorach - PIT

Poniżej prezentujemy pełną treść opracowania Pani Hanny Wojtczak (w tym wysłane 16.01.2019 do urzędów skarbowych , właściwych w sprawie opodatkowania osób zagranicznych- bez odpowiedzi):

„Rolnik- osoba fizyczna ,nie prowadzący działalności gospodarczej, nie zatrudniający pracowników na podstawie umów o pracę zaangażował na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach w swoim indywidualnym gospodarstwie cudzoziemców, obywateli Ukrainy, którzy posiadali zezwolenia na pracę sezonową. Rolnik ubezpieczył pomocników w KRUS i składki pokrywał z własnych środków. Ponadto w lutym i marcu 2018 roku wykonywali na rzecz rolnika prace w oparciu o umowę zlecenie/ dzieło , od których nie został pobrany przez rolnika podatek.

Cudzoziemcy wykonywali w Polsce pracę łącznie krócej niż 183 dni.

Przychody z tego tytułu kwalifikowane są w Ustawie o pdoof do „pozostałych źródeł przychodu)

Czy ciąży na rolniku obowiązek złożenia informacji PIT 11 za 2018 za opisanych wyżej cudzoziemców i przy opisanym statusie rolnika, nie będącego płatnikiem podatku dla osób wykonujących na jego rzecz umów:

 • przed czerwcem 2018 – umów zlecenie i dzieło
 • od czerwca 2018- umów o pomocy przy zbiorach.


( w opisanym przypadku przychody te kwalifikowane są jako przychody z innych źródeł)

Stanowisko:

Uważam, że za tę grupę cudzoziemców nie ma obowiązku składania informacji PIT-11 za 2018.


W Dzienniku Ustaw z 08.08.2018 , poz. 1509 opublikowano jednolity tekst Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
br> Art.42a otrzymał brzmienie ( dodano punkt 2)

„Art. 42a. 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i [w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4,] przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie również do rolnika, który dokonuje wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach.”

Formularze obowiązujących odpowiednio w 2018 i 2019 r.

Obowiązujący w 2018 wzór PIT-8c (8)
(uwzględniał dochody z innych źródeł)

Podstawa prawna : Art. 35 ust.10, Art. 39 ust. 3 oraz Art. 42a

Składający: Płatnik stypendium, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jej jednostka organizacyjna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej (Brak osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej , w tym rolników)

Obowiązujący od 2019 PIT-8C(9) ( wykazywane dochody za 2018 rok, tylko dochody kapitałowe , bez dochodów z innych źródeł)

Podstawa prawna Art. 39 Ust. 3

Składający: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jej jednostka organizacyjna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej (Brak osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej , w tym rolników)

Zatem zarówno w poprzednio obowiązującym wzorze , gdzie były uwzględnione przychody z innych źródeł- tu interesuje nas umowa o pomocy przy zbiorach niezależnie, czy dochody uzyskane przez rezydentów (np. Polaków) czy nierezydentów (np. Ukraińców) jak i w obecnym (po zmianie przepisów wprowadzających umowę o pomocy przy zbiorach) – informacji PIT-8C nie składa osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (w tym rolnik)

PIT11: od dochodów za 2018 składana informacja PIT 11(24) informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Podstawa prawna Art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2(rolnicy) pkt 1, art. 42a ust.1 (bez osób nieprowadzących działalności gosp.), art. 42e ust. 6

Składający; Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niebędący płatnikami: rolnicy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Do PIT 11 zostały przeniesione „przychody z innych źródeł” z PIT8C, w tym dochody z umów o pomocy przy zbiorach.

W bloku F wykazuje się dochody, od których nie pobiera się podatku (podmioty niebędący płatnikami, w tym rolnicy).

Pierwsza pozycja to „wynagrodzenie z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach”.

Rolnik zatrudniający pomocników w gospodarstwie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, wykazuje dochody tych osób, których dochody opodatkowane są w Polsce (na podstawie art. 20 ust.1 i będą podlegały opodatkowaniu wg skali podatkowej, bez kosztów uzyskania przychodu) Czy wykazujemy wynagrodzenia z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach uzyskane prze Ukraińców- nierezydentów polskich?

Pierwszeństwo przed regulacjami krajowymi mają umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dochody z umów o pomocy przy zbiorach podlegają art. 21 ust.2 Konwencji zawartej między Polską a Ukrainą o unikaniu podwójnego opodatkowania, który stanowi, że część dochodów osoby mającej miejsce zamieszkania na Ukrainie, bez względu na to skąd one pochodzą (a nie wymienione gdzie indziej w Konwencji) podlegają opodatkowaniu tylko na Ukrainie. (wyjątek stanowi, jeśli dochody takie osoba uzyskiwałaby przez stałą placówkę w Polsce i dochód byłby z nią rzeczywiście związany. Praca w gospodarstwie, na polu, w tunelach nie jest palcówka cudzoziemca)

Dochody naszego pomocnika z Ukrainy, nierezydenta, w tej sytuacji nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, tylko na Ukrainie.

Sporządzenie i wysłanie do urzędu skarbowego PIT11(24) skutkowałoby koniecznością złożenia rozliczenia rocznego przez cudzoziemca, wykazania dochodu do opodatkowania i wykazaniem podatku od przychodów z innych źródeł, podczas gdy w myśl przytoczonego art. 21 ust.2 Konwencji dochody te opodatkowane są wyłącznie na Ukrainie ( inaczej niż np. dochody z pracy najemnej cyt. art 15 Konwencji „Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.”, w tym przypadku płatnik podatku oczekuje certyfikatu rezydencji, aby mieć podstawę do nie pobierania podatku, umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnych (dotyczy umów zawieranych z płatnikami podatku).

Z związku z tym ,ze rolnik nie jest płatnikiem podatku od takich umów, nie oczekuje przedstawienia certyfikatu rezydencji przez pomocnika.

Nie składają żadnej informacji PIT 11 osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej ( np. gospodarstwa domowe), zatrudniające na podstawie umów zlecenie (np. pomoc domowa) zarówno za rezydentów jak i nierezydentów, ( tu są to „inne źródła przychodu”)

Hanna Wojtczak, YASTA Błędów Księgowość, Podatki, Doradztwo Personalne

Jak poinformowała nas również Pani Hanna Wojtczak:

Na jednej z konferencji ogrodniczych -19.01.2019 w powiecie grójeckim przedstawiciele urzędu skarbowego tegoż powiatu stwierdzili, że rolnik nie składa PIT, jeśli przedstawiono mu certyfikat rezydencji.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia jak rozliczyć pracowników przy zbiorach [czytaj wpis] >>>

 Podatnik zawiera z rolnikiem umowę o pomocy przy zbiorach określoną w art. 91a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rolnik, prócz zapłaty za usługi pomocnika, zapewnia pomocnikowi wyżywienie i zakwaterowanie. W jaki sposób pomocnik rolnika powinien rozliczyć się z osiągniętych przychodów?

Świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, o której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, stanowią przychód z innych źródeł. Natomiast wolna od podatku jest wartość wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie przez rolnika.

Dochodem z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach jest przychód z tego tytułu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Dochód ten podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Pomocnik rolnika rozlicza się samodzielnie, składając zeznanie roczne PIT-36. W zeznaniu pomocnik wykaże otrzymaną od rolnika zapłatę, bez wartości wyżywienia i zakwaterowania, gdyż dochodów zwolnionych z opodatkowania nie wykazuje się w zeznaniu rocznym.

Podstawa prawna: - art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 144, art. 24 ust. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.).Rolnik zawiera umowę o pomocy przy zbiorach określoną w art. 91a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z osobą, której miejsce zamieszkania jest na Ukrainie. Czy pomocnik rolnika będący nierezydentem polskim powinien rozliczyć się z osiągniętych przychodów? Jakie są obowiązki rolnika wynikające z zawarcia takiej umowy z pomocnikiem, który jest rezydentem Ukrainy?

Rezydent Ukrainy uzyskujący w Polsce dochody z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, o której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie podlega z tego tytułu opodatkowaniu w Polsce. Na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody te kwalifikowane są bowiem do "innych dochodów” i podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania (tj. na Ukrainie). W konsekwencji, pomocnik rolnika będący rezydentem Ukrainy nie rozlicza się w Polsce z osiągniętych z tego źródła przychodów, a na rolniku wypłacającym rezydentowi Ukrainy świadczenia z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Podstawa prawna: - art. 21 konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kijowie dnia 12.01.1993 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 63, poz. 269 ze zm.).Rolnik zawierający umowę o pomocy przy zbiorach (w myśl art. 91a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) z osobą, której miejsce zamieszkania jest na Ukrainie będącego nierezydentem polskim nie rozlicza podatku dochodowego za takiego pomocnika.


Kilka uwag:

 • ubezpieczenie pomocnika w KRUS nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu roku. Po upływie tego okresu pomocnik podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu w ZUS. Następuje zupełnie inne rozliczenie przychodu i ustalanie dochodu do opodatkowania. Między innymi część składek ubezpieczenia społecznego i składka zdrowotna finansowana jest ze środków- wynagrodzenia podatnika/ubezpieczonego, a nie tylko z własnych środków rolnika.
 • rezydent Ukrainy, to osoba, która między innymi:
  • wykonuje pracę w Polsce do 180 dni w roku
  • centrum życiowe mieści się na Ukrainie (ewentualnie przedstawiony certyfikat rezydencji) 
 • brak obowiązku pobierania przez rolnika zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z  umów cywilnoprawnych, np. zlecenie występuje w określonych sytuacjach, między innymi:
  •  brak zatrudnionych osób na umowę o pracę
  • brak prowadzonej działalności gospodarczej.


Opisany sposób rozliczania podatkowego i obowiązków wobec urzędu skarbowego i podatnika dotyczy dość wąskiej grupy pomocników/zleceniobiorców. Jeżeli rolnik w ramach umowy o pomocy przy zbiorach zatrudnia np.

 • Polaków
 • cudzoziemców, będących polskimi rezydentami (obowiązek podatkowy w Polsce),


Wówczas jest zobowiązany, w zależności od stanu faktycznego, do sporządzenia informacji podatkowej: albo PIT8-C albo PIT-11.

Opracowanie: Hanna Wojtczak YASTA Błędów Księgowość, Podatki, Doradztwo PersonalneREKLAMA
2019_A_InfoKarta

komentarze (0):

dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Czytaj także

Zmiany w programie ochrony truskawek

Kolejna część wykładu przedstawiająca zmiany w programie ochrony na plantacjach truskawek...

Sadownicy na komisji rolnictwa w Sejmie - walka o zapłatę za jabłka

W czwartek (21.02) do Sejmu na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojechała grupa...

Ceny truskawki w 2019 wg. przetwórcy

Dziś w Czerwińsku nad Wisłą odbyła się Konferencja Truskawkowa organizowana przez firmę...

Porozumienie Rolnicze – podsumowanie inauguracji

Bardzo się cieszę, że tak duża liczba związków i organizacji rolniczych odpowiedziała...

Nawożenie sadów w okresach anomalii klimatycznych

Film jest nagraniem Internetowej Konferencji Sadowniczej z dnia 7.02.2019. Tematem wykładu...

CBA sprawdzi interwencyjny skup jabłek ?

CBA sprawdza interwencyjny skup jabłek; na to nie jest potrzebny żaden dodatkowy wniosek –...

Najnowsze ogłoszenia

Murarka Ogrodowa Kokony

21.02.2019 15:52 autor: prince

Kupię opryskiwacz z nadmuchem

20.02.2019 20:22 autor: karol1987

Grunt orny - sprzedaż

20.02.2019 19:41 autor: karol1987

Pszczoły do zapylania

20.02.2019 08:53 autor: skryba91

ślęza z małym koszem okazja!!!

19.02.2019 22:29 autor: profesor

2019_Yara_wiosna

Najnowsze komentarze

Ten rok pokazał,...
Kłopoty mieli od kilku lat, nie płacili za...
Ten rok pokazał,...
Gdzieś wyczytałem informacje że miała...
Ten rok pokazał,...
Czy kolego Artemida masz jakieś informacje...
CBA sprawdzi interwencyjny...
Żadne skupy interwencyjne, żadna bezpłatna...
Ceny truskawki w 2019 wg....
Powyższy artykuł pokazuje że coroczne...
Porozumienie Rolnicze –...
Na taki wpis czekałem p. jaceo1. Sądzę,...
Ceny truskawki w 2019 wg....
Zaczyna się era korporacji, gdzie za...
Porozumienie Rolnicze –...
Ja tylko próbowałem pomóc, zasugerować w...
Porozumienie Rolnicze –...
A co tu komentować? Tylko propaganda i nic...
Ceny truskawki w 2019 wg....
Dobry ten pan życzy nam owocnych plonów...
Ceny truskawki w 2019 wg....
to niech zakłady założą sobie...
Porozumienie Rolnicze –...
ale Ty jacenty chyba nie masz pretensji do...
Porozumienie Rolnicze –...
A ja już od 2 miesięcy mam problem z...
Porozumienie Rolnicze –...
Z wywiadów słyszę, że czeka na...
CBA sprawdzi interwencyjny...
Dodam cytat Ministra A... ze spotkania z...
CBA sprawdzi interwencyjny...
Wlasnie emeryci dawali by minusy z wiadomej...
CBA sprawdzi interwencyjny...
Z innej beczki juz pisalem czemy pozwolili...
CBA sprawdzi interwencyjny...
Powiem to co pisalem zaden rozsadny...
Porozumienie Rolnicze –...
Z czym wyszedl??? Produkujac 4 mln ton jablek...
CBA sprawdzi interwencyjny...
Legionista z tymi minusami to nie przesadzaj...
CBA sprawdzi interwencyjny...
Slaweks koncz wasc minusow nie widzisz?...
Porozumienie Rolnicze –...
Przyznam, że obecny minister nie jest z...
Porozumienie Rolnicze –...
Minister z CZYMŚ wyszedł... I CO ŻADNEGO...
Ten rok pokazał,...
Masz rację, polski kapitał - przykładem...
CBA sprawdzi interwencyjny...
Brawo, czyli należało ogłosić przetarg...
Ten rok pokazał,...
I naprawdę opłacałoby się Tobie jechać,...
Ten rok pokazał,...
Pocieszę Cię artemido, że nie tylko tu na...
Ceny truskawki w 2019 wg....
I nikt nie rzucał zgniłymi truskawkami w...
CBA sprawdzi interwencyjny...
A propos tej ekonomii... Ja kiedyś tam...
Maliszewski: Sytuacja...
Czemu jeszcze Nas nie ma w Indiach???to rynek...
CBA sprawdzi interwencyjny...
Dzięki od razu widać ze jesteś gościu z...
CBA sprawdzi interwencyjny...
Dziękuję, ale śmiem odmówić. Wystarczy...
CBA sprawdzi interwencyjny...
Ręce mi już do Ciebie opadają. Oczekujesz...
CBA sprawdzi interwencyjny...
Jeszcze jedno jak będziesz chciał...
CBA sprawdzi interwencyjny...
Sławek to ty nic nie rozumiesz ta firma...
CBA sprawdzi interwencyjny...
Brednie? Człowieku przeczytaj lepiej jeszcze...
CBA sprawdzi interwencyjny...
Sławek ja zadałem pytania a ty wypisujesz...
CBA sprawdzi interwencyjny...
Bezplatna dystrybucja byla na prostych...
Ten rok pokazał,...
Wszystko zalezy od Don Jarka...
Ten rok pokazał,...
Nie działa to po pierwsze a po drugie to...
CBA sprawdzi interwencyjny...
Tak na chłodno i matematycznie, w roli...
CBA sprawdzi interwencyjny...
Szef resortu rolnictwa podkreślił, że...
CBA sprawdzi interwencyjny...
"W tej chwili pracujemy nad rozszerzeniem...
CBA sprawdzi interwencyjny...
Spawdzalo karme zakupiona dla kota niejakiego...
Maliszewski: Sytuacja...
Pisory sie obudzily jak jest 500 plus pozno...
Maliszewski: Sytuacja...
I takie pytanie poza tematem dlaczego jak...
Maliszewski: Sytuacja...
Co ten rzad zaradzil na embargo?NIC.od 2014...
CBA sprawdzi interwencyjny...
Gdzie było CBA jak owoc sandomierski...
Maliszewski: Sytuacja...
Dziękuję. Otworzyłeś mi oczy. Chyba z tą...
Maliszewski: Sytuacja...
Taka UE zla i ze Tusk tam siedzi sle jak...
Maliszewski: Sytuacja...
Urojenia to ty masz fanatyku Jarka kota...
Pierwszy pozew w sprawie...
Wygląda na to że Eskimos znalazł sposób...
Maliszewski: Sytuacja...
Odstaw to co bierzesz, bo nie jest dobrze i...
Maliszewski: Sytuacja...
podumowanie rzadów od 2015 - likwidacja...
Maliszewski: Sytuacja...
Zobacznie kto kandyduje z pis do EU . euro...
Pierwszy pozew w sprawie...
Wybacz, ale źródłem tych problemów są...
Ten rok pokazał,...
No cóż, ja nie tylko o pogodzie /...
Pierwszy pozew w sprawie...
jacenty82 19.02.2019 21:57 "Nowoczesna...
Ten rok pokazał,...
Kolego artemido... Wcale nie jest pewne, czy...
Interwencyjny skup jabłek:...
Napiszę krótko i bez ogródek... Ten...
Pierwszy pozew w sprawie...
Nowoczesna akurat nie jest zwolennikiem...
Pierwszy pozew w sprawie...
to jest właśnie 30 lat podstawianych ludzi...
Pierwszy pozew w sprawie...
szampion97,jak PSL dojdzie do władzy razem z...
Pierwszy pozew w sprawie...
Ten film na tej stronie pokazuje towarzystwo...
Pierwszy pozew w sprawie...
I tylko szkoda, że w dodaniu komentarza nie...
Pierwszy pozew w sprawie...
Panie ministrze przypominamy że w internecie...
Pierwszy pozew w sprawie...
Hmm... Min. rolnictwa w tej chwili umywa...
Ten rok pokazał,...
Szampion97 przetwornia juz działa od tego...
Maliszewski: Sytuacja...
Nie ma obawy, do wyborów NIKT NIC...
Maliszewski: Sytuacja...
Widzę, że to co napisałem zaczęło się...
Ten rok pokazał,...
Piotrek, w mojej okolicy były plany...
Maliszewski: Sytuacja...
Tu nie potrzeba szyldu partyjnego - tu...
Maliszewski: Sytuacja...
Proszę Cię pilsner, wszystko tylko nie PiS....
Maliszewski: Sytuacja...
Jakoś nie wierzę,że Platforma Obywatelska...
Ten rok pokazał,...
Nie wiem kto ma rację - może pilzner?...
Ten rok pokazał,...
wydaje się że coś jest nie tak z tym...
Ten rok pokazał,...
To nie jest tak, że sadownicy sprzedadzą...
Ten rok pokazał,...
Po latach dotacji unijnych rynku nie da się...
Ten rok pokazał,...
Gdyby ZSRP dążył do ustalenia ceny...
Ten rok pokazał,...
Jaceo1, zatwardziałymi przeciwnikami zmian...
Ten rok pokazał,...
Pachnie mi to bankami żywności. Będą...
Ten rok pokazał,...
Nie chcecie umów kontraktacyjnych? To...
Ten rok pokazał,...
Jeśli część przemysłu i nieobowiązkowo,...
Ten rok pokazał,...
pilsner-- to ty piszesz bzdury. Nie trzeba...
Ten rok pokazał,...
A tak poważnie,to dziwi mnie,że tak wielu...
Ten rok pokazał,...
decento,no bo zawsze mnie inspirował Joseph...
Ten rok pokazał,...
Tyle razy się powtarzasz , że szkoda...
Ten rok pokazał,...
Pomyślałeś przez chwilę o tych wszystkich...
Ten rok pokazał,...
Tyle ludzi zginęło w walce z komuną,a Ty...
Ten rok pokazał,...
Ludzie!!!! zastanówcie się co piszecie....
Ten rok pokazał,...
Rozmawiałem ze swoimi kolegami, którzy...
Ten rok pokazał,...
Tylko że ja nie myślę o jabłkach które...
Ten rok pokazał,...
Pilsner13...Straszysz na wyrost. Tak...
Ten rok pokazał,...
I w takie kłopoty wpadli rolnicy, mimo że...
Spadek liczby ubezpieczonych...
Gdyby ukraińcy nie pracowali w Polsce to...
Ten rok pokazał,...
Tydzień temu był Minister w Lublinie...
Ten rok pokazał,...
Stefek pisz tylko prawdę Akcje masz tu...
Spadek liczby ubezpieczonych...
"Spadek liczby ubezpieczonych w ZUS...
Ten rok pokazał,...
"Ten rok pokazał, niezależnie od plonu...
Szukam drzew wiśni groniasta
Może i moja jest tą setną plantacją... bo...
Ten rok pokazał,...
,,Gdyby rynek był zorganizowany nie byłoby...
Ten rok pokazał,...
Eskimos pokazał dobitnie co daje umowa....
Ten rok pokazał,...
Następny mówi, że przez eskimosa się...
ZSRP: Ciąg dalszy...
Dobrze że ZSRP upomniał się o sadowników...
Ten rok pokazał,...
Gdyby rynek był zorganizowany nie byłoby...
Ten rok pokazał,...
A dlaczego pan Cybulak nie chce obciążyć...
Ten rok pokazał,...
Za te 8 gr co bylo na jesieni nikt teraz nie...
Ten rok pokazał,...
Przez kredyty. I Ukrainę. Dopuki to będzie...
Ten rok pokazał,...
Jak dla mnie merytorycznie i z sensem...
K.Cybulak o działaniach...
Czy jest nadzieja na poprawę cen przemysłu,...
K.Cybulak o działaniach...
Panowie ja bym sie tak nie podniecal, super...
Działania Związku...
Dlatego że ludzie godzą się na takie...
Działania Związku...
Pieniążki z funduszu poszły na promocję...
Działania Związku...
dlaczego sadownicy po sprzedaży jabłek do...
Działania Związku...
może trzeba przeprowadzić promocje jabłek...
K.Cybulak o działaniach...
jacenty82,tak się składa,że nawet w...
K.Cybulak o działaniach...
180 dni to 6 miesięcy, czyli już w styczniu...
K.Cybulak o działaniach...
Wyglada na to ze jest nadzieja ze będziemy...
Ardanowski: Wszyscy...
U mnie na fakturze nie ma żadnego kodu, jest...
K.Cybulak o działaniach...
Jest to świetny(choć dla mnie "świetny)...
K.Cybulak o działaniach...
To dotyczy tylko towaru przemysłowego, czy...
Dopłaty do paliwa...
Szkolenie z kodów CN Cena: 850 zł + 23%vat...
Dopłaty do paliwa...
Potwierdza się strata prawda, że jeśli...
Dopłaty do paliwa...
O kur. Ja. Pier. kod szósty, paragraf ósmy,...
Dopłaty do paliwa...
Ja mam faktury z orlenu z kodami które się...
K.Cybulak o działaniach...
Dlaczego odrazu będzie licytować, po drugie...
K.Cybulak o działaniach...
Dla mnie całkowitym upodleniem będzie...
Dopłaty do paliwa...
Ja wczoraj składałem i jedna faktura...
Jabłko Lubelskie podbija...
Niekoniecznie, bo może się zdarzyć tak,...
Jabłko Lubelskie podbija...
Jedno jabłko wypiera drugie jabłko... A...
Spadek liczby ubezpieczonych...
Jacenty masz racje powinno być .ua jednak...
Szukam drzew wiśni groniasta
Jest to bardzo dobra wiśnia tylko nie...
Szukam drzew wiśni groniasta
Ty chyba nie wiesz czego szukasz. Groniasta,...
Dopłaty do paliwa...
ja dziś złożyłem wniosek. Na fakturach...
Spadek liczby ubezpieczonych...
Jeżeli już to com.ua Nic na to nie...
Spadek liczby ubezpieczonych...
Ja nie odczuwam jakiejkolwiek niechęci do...
Spadek liczby ubezpieczonych...
Moim zdaniem portal sadownictwo.com,pl...
Eskimos: Program...
Jak dać spokój Eskimosom jak Firma nie...
Adam Paradowski: jakie są...
Jakiej wy jeszcze chcecie jakości. Na tyle...
Podnośnik widlak do...
Zadzwoń pod 692 787 491.
Rekordowa promocja jabłek....
Te ceny to chyba z zeszłego sezonu.W mojej...
MRiRW: Porozumienie Rolnicze
Jak patrzę na zdjęcie to wszyscy starsi ode...
MRiRW: Porozumienie Rolnicze
A nie widać na tych zdjęciach których...
Agropowstanie – sadownicy...
Ale się nagadał a do wyborów jeszcze daleko
Rośnie eksport jabłek do Egiptu
A nie można by wprowadzić obowiązkowych...
instagram