Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
2019_A_Corto
2019_BASF
2019_04_09_Asahi_Przymrozki

Umowa o pomocy przy zbiorach - PIT

Poniżej prezentujemy pełną treść opracowania Pani Hanny Wojtczak (w tym wysłane 16.01.2019 do urzędów skarbowych , właściwych w sprawie opodatkowania osób zagranicznych- bez odpowiedzi):

„Rolnik- osoba fizyczna ,nie prowadzący działalności gospodarczej, nie zatrudniający pracowników na podstawie umów o pracę zaangażował na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach w swoim indywidualnym gospodarstwie cudzoziemców, obywateli Ukrainy, którzy posiadali zezwolenia na pracę sezonową. Rolnik ubezpieczył pomocników w KRUS i składki pokrywał z własnych środków. Ponadto w lutym i marcu 2018 roku wykonywali na rzecz rolnika prace w oparciu o umowę zlecenie/ dzieło , od których nie został pobrany przez rolnika podatek.

Cudzoziemcy wykonywali w Polsce pracę łącznie krócej niż 183 dni.

Przychody z tego tytułu kwalifikowane są w Ustawie o pdoof do „pozostałych źródeł przychodu)

Czy ciąży na rolniku obowiązek złożenia informacji PIT 11 za 2018 za opisanych wyżej cudzoziemców i przy opisanym statusie rolnika, nie będącego płatnikiem podatku dla osób wykonujących na jego rzecz umów:

 • przed czerwcem 2018 – umów zlecenie i dzieło
 • od czerwca 2018- umów o pomocy przy zbiorach.


( w opisanym przypadku przychody te kwalifikowane są jako przychody z innych źródeł)

Stanowisko:

Uważam, że za tę grupę cudzoziemców nie ma obowiązku składania informacji PIT-11 za 2018.


W Dzienniku Ustaw z 08.08.2018 , poz. 1509 opublikowano jednolity tekst Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
br> Art.42a otrzymał brzmienie ( dodano punkt 2)

„Art. 42a. 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i [w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4,] przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie również do rolnika, który dokonuje wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach.”

Formularze obowiązujących odpowiednio w 2018 i 2019 r.

Obowiązujący w 2018 wzór PIT-8c (8)
(uwzględniał dochody z innych źródeł)

Podstawa prawna : Art. 35 ust.10, Art. 39 ust. 3 oraz Art. 42a

Składający: Płatnik stypendium, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jej jednostka organizacyjna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej (Brak osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej , w tym rolników)

Obowiązujący od 2019 PIT-8C(9) ( wykazywane dochody za 2018 rok, tylko dochody kapitałowe , bez dochodów z innych źródeł)

Podstawa prawna Art. 39 Ust. 3

Składający: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jej jednostka organizacyjna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej (Brak osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej , w tym rolników)

Zatem zarówno w poprzednio obowiązującym wzorze , gdzie były uwzględnione przychody z innych źródeł- tu interesuje nas umowa o pomocy przy zbiorach niezależnie, czy dochody uzyskane przez rezydentów (np. Polaków) czy nierezydentów (np. Ukraińców) jak i w obecnym (po zmianie przepisów wprowadzających umowę o pomocy przy zbiorach) – informacji PIT-8C nie składa osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (w tym rolnik)

PIT11: od dochodów za 2018 składana informacja PIT 11(24) informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Podstawa prawna Art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2(rolnicy) pkt 1, art. 42a ust.1 (bez osób nieprowadzących działalności gosp.), art. 42e ust. 6

Składający; Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niebędący płatnikami: rolnicy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Do PIT 11 zostały przeniesione „przychody z innych źródeł” z PIT8C, w tym dochody z umów o pomocy przy zbiorach.

W bloku F wykazuje się dochody, od których nie pobiera się podatku (podmioty niebędący płatnikami, w tym rolnicy).

Pierwsza pozycja to „wynagrodzenie z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach”.

Rolnik zatrudniający pomocników w gospodarstwie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, wykazuje dochody tych osób, których dochody opodatkowane są w Polsce (na podstawie art. 20 ust.1 i będą podlegały opodatkowaniu wg skali podatkowej, bez kosztów uzyskania przychodu) Czy wykazujemy wynagrodzenia z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach uzyskane prze Ukraińców- nierezydentów polskich?

Pierwszeństwo przed regulacjami krajowymi mają umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dochody z umów o pomocy przy zbiorach podlegają art. 21 ust.2 Konwencji zawartej między Polską a Ukrainą o unikaniu podwójnego opodatkowania, który stanowi, że część dochodów osoby mającej miejsce zamieszkania na Ukrainie, bez względu na to skąd one pochodzą (a nie wymienione gdzie indziej w Konwencji) podlegają opodatkowaniu tylko na Ukrainie. (wyjątek stanowi, jeśli dochody takie osoba uzyskiwałaby przez stałą placówkę w Polsce i dochód byłby z nią rzeczywiście związany. Praca w gospodarstwie, na polu, w tunelach nie jest palcówka cudzoziemca)

Dochody naszego pomocnika z Ukrainy, nierezydenta, w tej sytuacji nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, tylko na Ukrainie.

Sporządzenie i wysłanie do urzędu skarbowego PIT11(24) skutkowałoby koniecznością złożenia rozliczenia rocznego przez cudzoziemca, wykazania dochodu do opodatkowania i wykazaniem podatku od przychodów z innych źródeł, podczas gdy w myśl przytoczonego art. 21 ust.2 Konwencji dochody te opodatkowane są wyłącznie na Ukrainie ( inaczej niż np. dochody z pracy najemnej cyt. art 15 Konwencji „Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.”, w tym przypadku płatnik podatku oczekuje certyfikatu rezydencji, aby mieć podstawę do nie pobierania podatku, umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnych (dotyczy umów zawieranych z płatnikami podatku).

Z związku z tym ,ze rolnik nie jest płatnikiem podatku od takich umów, nie oczekuje przedstawienia certyfikatu rezydencji przez pomocnika.

Nie składają żadnej informacji PIT 11 osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej ( np. gospodarstwa domowe), zatrudniające na podstawie umów zlecenie (np. pomoc domowa) zarówno za rezydentów jak i nierezydentów, ( tu są to „inne źródła przychodu”)

Hanna Wojtczak, YASTA Błędów Księgowość, Podatki, Doradztwo Personalne

Jak poinformowała nas również Pani Hanna Wojtczak:

Na jednej z konferencji ogrodniczych -19.01.2019 w powiecie grójeckim przedstawiciele urzędu skarbowego tegoż powiatu stwierdzili, że rolnik nie składa PIT, jeśli przedstawiono mu certyfikat rezydencji.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia jak rozliczyć pracowników przy zbiorach [czytaj wpis] >>>

 Podatnik zawiera z rolnikiem umowę o pomocy przy zbiorach określoną w art. 91a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rolnik, prócz zapłaty za usługi pomocnika, zapewnia pomocnikowi wyżywienie i zakwaterowanie. W jaki sposób pomocnik rolnika powinien rozliczyć się z osiągniętych przychodów?

Świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, o której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, stanowią przychód z innych źródeł. Natomiast wolna od podatku jest wartość wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie przez rolnika.

Dochodem z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach jest przychód z tego tytułu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Dochód ten podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Pomocnik rolnika rozlicza się samodzielnie, składając zeznanie roczne PIT-36. W zeznaniu pomocnik wykaże otrzymaną od rolnika zapłatę, bez wartości wyżywienia i zakwaterowania, gdyż dochodów zwolnionych z opodatkowania nie wykazuje się w zeznaniu rocznym.

Podstawa prawna: - art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 144, art. 24 ust. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.).Rolnik zawiera umowę o pomocy przy zbiorach określoną w art. 91a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z osobą, której miejsce zamieszkania jest na Ukrainie. Czy pomocnik rolnika będący nierezydentem polskim powinien rozliczyć się z osiągniętych przychodów? Jakie są obowiązki rolnika wynikające z zawarcia takiej umowy z pomocnikiem, który jest rezydentem Ukrainy?

Rezydent Ukrainy uzyskujący w Polsce dochody z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, o której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie podlega z tego tytułu opodatkowaniu w Polsce. Na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody te kwalifikowane są bowiem do "innych dochodów” i podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania (tj. na Ukrainie). W konsekwencji, pomocnik rolnika będący rezydentem Ukrainy nie rozlicza się w Polsce z osiągniętych z tego źródła przychodów, a na rolniku wypłacającym rezydentowi Ukrainy świadczenia z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Podstawa prawna: - art. 21 konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kijowie dnia 12.01.1993 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 63, poz. 269 ze zm.).Rolnik zawierający umowę o pomocy przy zbiorach (w myśl art. 91a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) z osobą, której miejsce zamieszkania jest na Ukrainie będącego nierezydentem polskim nie rozlicza podatku dochodowego za takiego pomocnika.


Kilka uwag:

 • ubezpieczenie pomocnika w KRUS nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu roku. Po upływie tego okresu pomocnik podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu w ZUS. Następuje zupełnie inne rozliczenie przychodu i ustalanie dochodu do opodatkowania. Między innymi część składek ubezpieczenia społecznego i składka zdrowotna finansowana jest ze środków- wynagrodzenia podatnika/ubezpieczonego, a nie tylko z własnych środków rolnika.
 • rezydent Ukrainy, to osoba, która między innymi:
  • wykonuje pracę w Polsce do 180 dni w roku
  • centrum życiowe mieści się na Ukrainie (ewentualnie przedstawiony certyfikat rezydencji) 
 • brak obowiązku pobierania przez rolnika zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z  umów cywilnoprawnych, np. zlecenie występuje w określonych sytuacjach, między innymi:
  •  brak zatrudnionych osób na umowę o pracę
  • brak prowadzonej działalności gospodarczej.


Opisany sposób rozliczania podatkowego i obowiązków wobec urzędu skarbowego i podatnika dotyczy dość wąskiej grupy pomocników/zleceniobiorców. Jeżeli rolnik w ramach umowy o pomocy przy zbiorach zatrudnia np.

 • Polaków
 • cudzoziemców, będących polskimi rezydentami (obowiązek podatkowy w Polsce),


Wówczas jest zobowiązany, w zależności od stanu faktycznego, do sporządzenia informacji podatkowej: albo PIT8-C albo PIT-11.

Opracowanie: Hanna Wojtczak YASTA Błędów Księgowość, Podatki, Doradztwo PersonalneREKLAMA
2019_Faban_Promocja

2019_Syngenta_Topas

2019_Captan_2019_news

komentarze (0):

dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Czytaj także

Aktualnie na rynku owoców...

Skrót wypowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas wczorajszego spotkania...

Minister komentuje...

W dniu 17.04.2019 roku w siedzibie grupy Twój Owoc odbyło się spotkanie z okazji...

ZSRP: Prawo Wodne - Co dalej z wodą ?

W mijającym tygodniu w ramach Porozumienia Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa odbyło się...

Czas na polskie SUPEROWOCE - stowarzyszenia mówią TAK

W dniu 17.04.2019 roku w siedzibie grupy Twój Owoc odbyło się spotkanie z okazji...

Ministerstwo Finansów nadal nieugięte ws. zwrotu VAT- u od wycofywanych owoców

Jak informuje ZSRP Ministerstwo Finansów nadal podtrzymuje, swoje stanowisko dotyczące...

Przymrozek - 15/16.04 2019 r.

Prognozowane przymrozki niestety się sprawdziły, za nami jedna z najzimniejszych nocy w...

Najnowsze ogłoszenia

sprzedam przyczepe d 50 . rok prod 1987. 6t.

18.04.2019 21:26 autor: pawelsnopkowicz

tuz przedni c 360

17.04.2019 23:16 autor: kliw60

kombajn do zbioru wiśni GACEK

17.04.2019 20:25 autor: jola

Ślęza Millenium 1500l

17.04.2019 18:36 autor: hubram4

Sprzedam

16.04.2019 21:51 autor: sad123

Sprzedam wyposażenie kompletne komory chłodniczej

15.04.2019 16:58 autor: stanislaw123

2019_Yara_wiosna

Najnowsze komentarze

ZSRP: Prawo Wodne - Co dalej...
Witam wszystkich. A czy przy okazji może...
Czas na polskie SUPEROWOCE -...
Wygląda na to że superowocami są jabłka,...
ZSRP: Prawo Wodne - Co dalej...
To jak to w końcu jest z tą wodą do celów...
Aktualnie na rynku owoców...
Coś jak w tym dowcipie; Chłopak pyta...
Aktualnie na rynku owoców...
Ostatnio przez przypadek wpadł mi w oko...
Aktualnie na rynku owoców...
Nie powiem że obecny minister jest z mojej...
Po przymrozku, po czereśniach...
To chyba dobrze? Nawet bardzo dobrze.
ZSRP: O umowach...
Tadeusz1,napisałem jakie plany ma ZSRP w...
ZSRP: O umowach...
Witam. Czegoś tu nie rozumiem.Piszesz...
ZSRP: O umowach...
Susza jak h...,mrozy ,przymrozki, coraz...
Po przymrozku, po czereśniach...
Faktycznie "banany z kopca" w tym roku w...
Po przymrozku, po czereśniach...
To co pisze to nie w temacie przymrozków ale...
Po przymrozku, po czereśniach...
Agenci ubezpieczeniowi otrzymali wytyczne aby...
Rosja: Zniszczono 150 ton jabłek
Zgadza się...na tego rodzaju sprawy car...
Rosja: Zniszczono 150 ton jabłek
Nie wpłynął Siedow, nie wjechały...
Po przymrozku, po czereśniach...
Dokładnie ,okres karencji to jedno ,data od...
Po przymrozku, po czereśniach...
polisy to jest przekręt roku, w tym roku są...
Po przymrozku, po czereśniach...
Obawiam się, że z naszymi możliwościami...
Zarudzki: Trwają prace nad...
I masz rację G25. Lekarstwo nie zawsze...
Zarudzki: Trwają prace nad...
Tu się akurat mylisz ,bo w Ewro Sajuzie...
Zarudzki: Trwają prace nad...
Ja napisałem, że już w "zamierzchłych"...
Zarudzki: Trwają prace nad...
no......już widze ten krzyk jak to sie...
Zarudzki: Trwają prace nad...
W latach 70-tych /przy produkcji ok. 1mln...
Zarudzki: Trwają prace nad...
to co ? zabronić dosadzać ? toż to dopiero...
Zarudzki: Trwają prace nad...
Prowadź krucjatę aby nie było 6 mln ton....
Zarudzki: Trwają prace nad...
no właśnie, pis pis pis a o PSLu ani...
Zarudzki: Trwają prace nad...
Osobiście to nic nie mam przedstawiłem...
Zarudzki: Trwają prace nad...
Masz rację Zielony, nie ja rozpocząłem ......
Zarudzki: Trwają prace nad...
"Kobiety ,które rozkładały nogi". Gdybym...
Zarudzki: Trwają prace nad...
...a ja się tylko zapytam , gdzie jest...
Po przymrozku, po czereśniach...
Mam polisę leży obok komputera i mogę...
Zarudzki: Trwają prace nad...
Nie pisz bzdur, dwa lata trwa przygotowanie...
Zarudzki: Trwają prace nad...
praca kontrolera lotów jest relaksem bo to...
Zarudzki: Trwają prace nad...
Espuma jakbyś miał coś wspólnego z...
Zarudzki: Trwają prace nad...
Jeden drobiazg, płaciłem ZUS... Tak się...
Po przymrozku, po czereśniach...
Cieszmy się. Należało ubezpieczyć. A poza...
Po przymrozku, po czereśniach...
Z 15 na 16 kwi kolejne przymrozki...
Zarudzki: Trwają prace nad...
bo krytykujesz tylko jednych. Jak pytałem co...
Po przymrozku, po czereśniach...
jeszcze zimna Zoska 13-15 maj
Zarudzki: Trwają prace nad...
Co ja chcę? Wyższej emerytury! Reszta to...
Rosyjsko-Polski biznes sadowniczy
Tak tak .... lepiej niech sie z nimi nie...
Zarudzki: Trwają prace nad...
Co ma strajk (polityczny rzecz jasna, kolejny...
Rosyjsko-Polski biznes sadowniczy
jablka rosna w kazdym rejonie kontynentu ,...
Instytut Ogrodnictwa w...
Smutną prawdą jest że nikt z nas nie...
Instytut Ogrodnictwa w...
Tak, on chce byś został niewolnikiem...
Zarudzki: Trwają prace nad...
Nauczycielska mocna organizacja zmienia...
Instytut Ogrodnictwa w...
I ludzie idą do pracy,żeby mieli z czego do...
Instytut Ogrodnictwa w...
Tak by już dawno każdy zrobił,gdyby w...
Instytut Ogrodnictwa w...
Ale na premie w ministerstwie rolnictwa i...
Zarudzki: Trwają prace nad...
i co ta organizacja zmieni oprócz brania...
Zarudzki: Trwają prace nad...
Jak widać advokat wiele potrafi i to w stylu...
Zarudzki: Trwają prace nad...
Dość długo byś czytał to co tu...
Zarudzki: Trwają prace nad...
Artemido i co z tego trwania twojego wynikło...
Zarudzki: Trwają prace nad...
Czy się dodało plus czy minus zapisywane...
Zarudzki: Trwają prace nad...
Espuma daj sobie spokój tu z pslowską...
Zarudzki: Trwają prace nad...
To nie tak Espumo... Ja na tym portalu od...
Zarudzki: Trwają prace nad...
chłopie badz powazny.......15 min po wpisach...
Zarudzki: Trwają prace nad...
przepraszam , 56 plusów...
Zarudzki: Trwają prace nad...
Podliczyłem Twoje plusy czyli poparcie dla...
Zarudzki: Trwają prace nad...
Ale Schetyna który twierdzi że to co jest...
Zarudzki: Trwają prace nad...
Dla mnie wiarygodnym jest ten który...
Zarudzki: Trwają prace nad...
Czyli skoro PO robiło walki i doiło...
Zarudzki: Trwają prace nad...
no Pis tak ma że raz na kwartał walnie coś...
Po przymrozku, po czereśniach...
Niskie temperatury i ryzyko jest do 16...
Zarudzki: Trwają prace nad...
Jak senator Bierecki oczyści kraj z tych......
Zarudzki: Trwają prace nad...
Putin to nie wezmie od nas jabłek żeby go...
Zarudzki: Trwają prace nad...
Z tą wiedzą "co i jak było" to przypomnę...
Po przymrozku, po czereśniach...
Na mazowszu straty w czereśniach są po...
Zarudzki: Trwają prace nad...
@Espuma zbliżasz się niebezpiecznie do...
Zarudzki: Trwają prace nad...
aha - Po i PSL rządziło 8 lat, ile...
Zarudzki: Trwają prace nad...
widzowie TVNu Komuna24 całą dobe sie...
Po przymrozku, po czereśniach...
@star001 - w tym roku bez palenia ognisk.
Zarudzki: Trwają prace nad...
Bez sensu dyskusja z nim, kopiuje tylko...
Zarudzki: Trwają prace nad...
To Ty czegoś nie pojmujesz
Zarudzki: Trwają prace nad...
tylko przez to że są zagraniczne mogą ci...
Po przymrozku, po czereśniach...
Czereśnie próbowaliście chronić jakoś-...
Zarudzki: Trwają prace nad...
Zakłady,które teraz funkcjonują to one...
Zarudzki: Trwają prace nad...
akurat jak czytam to wszystkie posty są anty...
Zarudzki: Trwają prace nad...
widzę pisowskie trolle i na nasz portal...
Rosja wprowadza embargo na...
Espuma: 1. Ile płacą na Nowogrodzkiej za...
Rosja wprowadza embargo na...
Wystarczy posłuchać czołowych polityków...
Rosja wprowadza embargo na...
heh anty rządowy portal nabija minusy hurtem...
Rosja wprowadza embargo na...
W jaki sposób rząd dziala aby "utrzymać...
Rosja wprowadza embargo na...
W zeszłym roku były silne przymrozki w...
Rosja wprowadza embargo na...
W tamtym roku też było embargo i przemysł...
Rosja wprowadza embargo na...
Ale po co piszesz oczywiste rzeczy, faktem...
Rosja wprowadza embargo na...
Pisz fakty a nie co by było gdyby. . A fakty...
Rosja wprowadza embargo na...
A PiS to siedział cicho w sprawie Ukrainy?...
Rosja wprowadza embargo na...
Widzę, że zdecydowana większość docenia...
Zarudzki: Trwają prace nad...
tak zle i tak nie dobrze. Nie robią nic zle...
Rosja wprowadza embargo na...
Po pierwsze to embargo wprowadzili za czasów...
Rosja wprowadza embargo na...
Tylko ze za PO handel jabłkiem był bardzo...
Zarudzki: Trwają prace nad...
Miał być "cholding", teraz jest "grópa" a...
W ciągu 6 tygodni...
Żeby prowadzić równą rozmowę z ministrem...
Rosja wprowadza embargo na...
Ja uważam że druga w kolejności po Pisie,...
W ciągu 6 tygodni...
Ja tam usłyszałem od ministra, że mam...
Rosja wprowadza embargo na...
szampion97 nie żebym był za PiS ale teraz...
W ciągu 6 tygodni...
W sobotę usłyszeliśmy od ministra...
Rosja wprowadza embargo na...
Wiele razy pisałem że sadownictwo w Polsce...
Rosja wprowadza embargo na...
Obecnie najlepiej się opłaca w ogóle nie...
Rosja wprowadza embargo na...
Pozostaje podstawowe pytanie które, być...
Rosja wprowadza embargo na...
Z Instytutem miałem kontakty od lat 60...
Rosja wprowadza embargo na...
W dzisiejszych czasach wybierać szkołę...
Rosja wprowadza embargo na...
Potrzebny to jest. Tylko ,że jakieś zmiany...
Rosja wprowadza embargo na...
Mnie jest potrzebny, bo nie miałem kiedy do...
Rosja wprowadza embargo na...
A po co są uniwersytety, politechniki,...
Rosja wprowadza embargo na...
No a po co ten instytut jak nie ma gdzie juz...
Rosja wprowadza embargo na...
Mam coś jeszcze "ciekawszego"! Pieniążek...
Porównanie produktów...
Czy pryskasz takim czy siakim,główną...
Porównanie produktów...
Kilkanaście lat temu był taki zamienik...
Rosyjsko-Polski biznes sadowniczy
Sam widzisz, że wyrażający swoją ocenę...
Rosyjsko-Polski biznes sadowniczy
Przeczytałem twoją odpowiedź dwa razy i...
Rosyjsko-Polski biznes sadowniczy
Wracając do biznesu pana Zygmunta Wajdlejta....
Pozew w sprawie skupu...
Eskimos kupił, wystawił fakturę ale nie...
Pozew w sprawie skupu...
Nie wiem dlaczego ale link do artykułu nie...
Pozew w sprawie skupu...
Nie mogę czytać tych bredni ministra...
Posiedzenie Zespołu ds....
Ale popatrzec obiektywnie sytuacja polityczna...
Posiedzenie Zespołu ds....
No LOL, a który z postulatów agrouni jest...
Posiedzenie Zespołu ds....
We Wielkiej Brytanii połowa myśli że jak...
Posiedzenie Zespołu ds....
A tak szczerze wierzycie w to ze jak po wroci...
Posiedzenie Zespołu ds....
Troche wiecej 8 , wolał bym miec 100 ton po...
Posiedzenie Zespołu ds....
Jednak jak się prześledzi na spokojnie co...
Rosyjsko-Polski biznes sadowniczy
Każdy ma swoją ocenę... Każdy ma prawo...
Rosyjsko-Polski biznes sadowniczy
Kłotnia między rządami? Artemido...
Posiedzenie Zespołu ds....
Czas na drzewo +. Sadzimy !
Posiedzenie Zespołu ds....
Po tym mało licznym proteście w Warszawie,...
Pomoc klęskową – wnioski...
A co z zagazowaniem/spaleniem pszczół...
Posiedzenie Zespołu ds....
Przed chwilą w TVPis 1 leciał program...
Posiedzenie Zespołu ds....
No tak. najlepiej położyć uszy po sobie i...
Posiedzenie Zespołu ds....
Może mniej , sadzić trzeba.
Posiedzenie Zespołu ds....
Tak z czystej ciekawości ty w tej chwili...
Posiedzenie Zespołu ds....
Można przydzielić 6 h, na kazde siedlisko,...
Posiedzenie Zespołu ds....
Polak sprytny jest i nieglupi. Podzieli swoje...
Posiedzenie Zespołu ds....
To moze wysunać inna propozycje, zakaz...
Posiedzenie Zespołu ds....
Byłem, ale niestety nie bardzo jest o czym...
Posiedzenie Zespołu ds....
Do wyborów na nic nie ma co liczyć a po...
Pozew w sprawie skupu...
Obecnie mamy "prawo i sprawiedliwość" ale...
Rosyjsko-Polski biznes sadowniczy
Między rządami kłótnia -a ludzie się...
Posiedzenie Zespołu ds....
Jeśli przyjmiemy ze pierwsze posiedzenie...
Premier o postulatach...
Widzę, że Pinokio znowu jeździ obiecywać...
Premier o postulatach...
Postulat żeby było więcej polskiego niż...
Premier o postulatach...
może być też sytuacja,że polski towar...
Premier o postulatach...
Napisane Jasieniec w artykule nie jasienice,...
Premier o postulatach...
Ciekawe. 51% czego? Ilości pozycji w...
Premier o postulatach...
Czy ktoś zna taką miejscowości Jasienicę...
"Ostatni krzyk polskiej wsi"...
Tu nie Szekspir jest potrzebny /on pięknie...
"Ostatni krzyk polskiej wsi"...
zbierać czy nie zbierać oto jest pytanie? z...
"Ostatni krzyk polskiej wsi"...
Somsiad to ten co sam siadł, ale wstać już...
instagram
2019_04_01_Dj_stopka