Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
2019_A_Toper
2019_BASF_Bellis

Umowa o pomocy przy zbiorach - PIT

Poniżej prezentujemy pełną treść opracowania Pani Hanny Wojtczak (w tym wysłane 16.01.2019 do urzędów skarbowych , właściwych w sprawie opodatkowania osób zagranicznych- bez odpowiedzi):

„Rolnik- osoba fizyczna ,nie prowadzący działalności gospodarczej, nie zatrudniający pracowników na podstawie umów o pracę zaangażował na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach w swoim indywidualnym gospodarstwie cudzoziemców, obywateli Ukrainy, którzy posiadali zezwolenia na pracę sezonową. Rolnik ubezpieczył pomocników w KRUS i składki pokrywał z własnych środków. Ponadto w lutym i marcu 2018 roku wykonywali na rzecz rolnika prace w oparciu o umowę zlecenie/ dzieło , od których nie został pobrany przez rolnika podatek.

Cudzoziemcy wykonywali w Polsce pracę łącznie krócej niż 183 dni.

Przychody z tego tytułu kwalifikowane są w Ustawie o pdoof do „pozostałych źródeł przychodu)

Czy ciąży na rolniku obowiązek złożenia informacji PIT 11 za 2018 za opisanych wyżej cudzoziemców i przy opisanym statusie rolnika, nie będącego płatnikiem podatku dla osób wykonujących na jego rzecz umów:

 • przed czerwcem 2018 – umów zlecenie i dzieło
 • od czerwca 2018- umów o pomocy przy zbiorach.


( w opisanym przypadku przychody te kwalifikowane są jako przychody z innych źródeł)

Stanowisko:

Uważam, że za tę grupę cudzoziemców nie ma obowiązku składania informacji PIT-11 za 2018.


W Dzienniku Ustaw z 08.08.2018 , poz. 1509 opublikowano jednolity tekst Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
br> Art.42a otrzymał brzmienie ( dodano punkt 2)

„Art. 42a. 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i [w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4,] przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie również do rolnika, który dokonuje wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach.”

Formularze obowiązujących odpowiednio w 2018 i 2019 r.

Obowiązujący w 2018 wzór PIT-8c (8)
(uwzględniał dochody z innych źródeł)

Podstawa prawna : Art. 35 ust.10, Art. 39 ust. 3 oraz Art. 42a

Składający: Płatnik stypendium, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jej jednostka organizacyjna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej (Brak osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej , w tym rolników)

Obowiązujący od 2019 PIT-8C(9) ( wykazywane dochody za 2018 rok, tylko dochody kapitałowe , bez dochodów z innych źródeł)

Podstawa prawna Art. 39 Ust. 3

Składający: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna i jej jednostka organizacyjna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej (Brak osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej , w tym rolników)

Zatem zarówno w poprzednio obowiązującym wzorze , gdzie były uwzględnione przychody z innych źródeł- tu interesuje nas umowa o pomocy przy zbiorach niezależnie, czy dochody uzyskane przez rezydentów (np. Polaków) czy nierezydentów (np. Ukraińców) jak i w obecnym (po zmianie przepisów wprowadzających umowę o pomocy przy zbiorach) – informacji PIT-8C nie składa osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (w tym rolnik)

PIT11: od dochodów za 2018 składana informacja PIT 11(24) informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Podstawa prawna Art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2(rolnicy) pkt 1, art. 42a ust.1 (bez osób nieprowadzących działalności gosp.), art. 42e ust. 6

Składający; Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niebędący płatnikami: rolnicy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Do PIT 11 zostały przeniesione „przychody z innych źródeł” z PIT8C, w tym dochody z umów o pomocy przy zbiorach.

W bloku F wykazuje się dochody, od których nie pobiera się podatku (podmioty niebędący płatnikami, w tym rolnicy).

Pierwsza pozycja to „wynagrodzenie z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach”.

Rolnik zatrudniający pomocników w gospodarstwie na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, wykazuje dochody tych osób, których dochody opodatkowane są w Polsce (na podstawie art. 20 ust.1 i będą podlegały opodatkowaniu wg skali podatkowej, bez kosztów uzyskania przychodu) Czy wykazujemy wynagrodzenia z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach uzyskane prze Ukraińców- nierezydentów polskich?

Pierwszeństwo przed regulacjami krajowymi mają umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dochody z umów o pomocy przy zbiorach podlegają art. 21 ust.2 Konwencji zawartej między Polską a Ukrainą o unikaniu podwójnego opodatkowania, który stanowi, że część dochodów osoby mającej miejsce zamieszkania na Ukrainie, bez względu na to skąd one pochodzą (a nie wymienione gdzie indziej w Konwencji) podlegają opodatkowaniu tylko na Ukrainie. (wyjątek stanowi, jeśli dochody takie osoba uzyskiwałaby przez stałą placówkę w Polsce i dochód byłby z nią rzeczywiście związany. Praca w gospodarstwie, na polu, w tunelach nie jest palcówka cudzoziemca)

Dochody naszego pomocnika z Ukrainy, nierezydenta, w tej sytuacji nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, tylko na Ukrainie.

Sporządzenie i wysłanie do urzędu skarbowego PIT11(24) skutkowałoby koniecznością złożenia rozliczenia rocznego przez cudzoziemca, wykazania dochodu do opodatkowania i wykazaniem podatku od przychodów z innych źródeł, podczas gdy w myśl przytoczonego art. 21 ust.2 Konwencji dochody te opodatkowane są wyłącznie na Ukrainie ( inaczej niż np. dochody z pracy najemnej cyt. art 15 Konwencji „Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.”, w tym przypadku płatnik podatku oczekuje certyfikatu rezydencji, aby mieć podstawę do nie pobierania podatku, umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnych (dotyczy umów zawieranych z płatnikami podatku).

Z związku z tym ,ze rolnik nie jest płatnikiem podatku od takich umów, nie oczekuje przedstawienia certyfikatu rezydencji przez pomocnika.

Nie składają żadnej informacji PIT 11 osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej ( np. gospodarstwa domowe), zatrudniające na podstawie umów zlecenie (np. pomoc domowa) zarówno za rezydentów jak i nierezydentów, ( tu są to „inne źródła przychodu”)

Hanna Wojtczak, YASTA Błędów Księgowość, Podatki, Doradztwo Personalne

Jak poinformowała nas również Pani Hanna Wojtczak:

Na jednej z konferencji ogrodniczych -19.01.2019 w powiecie grójeckim przedstawiciele urzędu skarbowego tegoż powiatu stwierdzili, że rolnik nie składa PIT, jeśli przedstawiono mu certyfikat rezydencji.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia jak rozliczyć pracowników przy zbiorach [czytaj wpis] >>>

 Podatnik zawiera z rolnikiem umowę o pomocy przy zbiorach określoną w art. 91a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rolnik, prócz zapłaty za usługi pomocnika, zapewnia pomocnikowi wyżywienie i zakwaterowanie. W jaki sposób pomocnik rolnika powinien rozliczyć się z osiągniętych przychodów?

Świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, o której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, stanowią przychód z innych źródeł. Natomiast wolna od podatku jest wartość wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie przez rolnika.

Dochodem z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach jest przychód z tego tytułu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Dochód ten podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Pomocnik rolnika rozlicza się samodzielnie, składając zeznanie roczne PIT-36. W zeznaniu pomocnik wykaże otrzymaną od rolnika zapłatę, bez wartości wyżywienia i zakwaterowania, gdyż dochodów zwolnionych z opodatkowania nie wykazuje się w zeznaniu rocznym.

Podstawa prawna: - art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 144, art. 24 ust. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.).Rolnik zawiera umowę o pomocy przy zbiorach określoną w art. 91a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z osobą, której miejsce zamieszkania jest na Ukrainie. Czy pomocnik rolnika będący nierezydentem polskim powinien rozliczyć się z osiągniętych przychodów? Jakie są obowiązki rolnika wynikające z zawarcia takiej umowy z pomocnikiem, który jest rezydentem Ukrainy?

Rezydent Ukrainy uzyskujący w Polsce dochody z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, o której mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie podlega z tego tytułu opodatkowaniu w Polsce. Na gruncie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody te kwalifikowane są bowiem do "innych dochodów” i podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania (tj. na Ukrainie). W konsekwencji, pomocnik rolnika będący rezydentem Ukrainy nie rozlicza się w Polsce z osiągniętych z tego źródła przychodów, a na rolniku wypłacającym rezydentowi Ukrainy świadczenia z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Podstawa prawna: - art. 21 konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kijowie dnia 12.01.1993 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 63, poz. 269 ze zm.).Rolnik zawierający umowę o pomocy przy zbiorach (w myśl art. 91a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) z osobą, której miejsce zamieszkania jest na Ukrainie będącego nierezydentem polskim nie rozlicza podatku dochodowego za takiego pomocnika.


Kilka uwag:

 • ubezpieczenie pomocnika w KRUS nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu roku. Po upływie tego okresu pomocnik podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu w ZUS. Następuje zupełnie inne rozliczenie przychodu i ustalanie dochodu do opodatkowania. Między innymi część składek ubezpieczenia społecznego i składka zdrowotna finansowana jest ze środków- wynagrodzenia podatnika/ubezpieczonego, a nie tylko z własnych środków rolnika.
 • rezydent Ukrainy, to osoba, która między innymi:
  • wykonuje pracę w Polsce do 180 dni w roku
  • centrum życiowe mieści się na Ukrainie (ewentualnie przedstawiony certyfikat rezydencji) 
 • brak obowiązku pobierania przez rolnika zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z  umów cywilnoprawnych, np. zlecenie występuje w określonych sytuacjach, między innymi:
  •  brak zatrudnionych osób na umowę o pracę
  • brak prowadzonej działalności gospodarczej.


Opisany sposób rozliczania podatkowego i obowiązków wobec urzędu skarbowego i podatnika dotyczy dość wąskiej grupy pomocników/zleceniobiorców. Jeżeli rolnik w ramach umowy o pomocy przy zbiorach zatrudnia np.

 • Polaków
 • cudzoziemców, będących polskimi rezydentami (obowiązek podatkowy w Polsce),


Wówczas jest zobowiązany, w zależności od stanu faktycznego, do sporządzenia informacji podatkowej: albo PIT8-C albo PIT-11.

Opracowanie: Hanna Wojtczak YASTA Błędów Księgowość, Podatki, Doradztwo PersonalneREKLAMA
2019_BASF

2019_Syngenta_Geoxe

2019_Arysta_Plantivax_news_lato

2019_Osadkowski

komentarze (0):

dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Czytaj także

Maliszewski: Sadownicy chcą gwarancji ceny skupu owoców

Producenci owoców, planując inwestycje, nie mają gwarancji, że ich działalność będzie...

Powszechny spis rolny obowiązkowy – Prezydent podpisał ustawę

14 sierpnia br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powszechnym spisie rolnym w 2020 r....

Pomoc suszowa: O co mogą ubiegać się sadownicy ?

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się w Słupsku, w delegaturze Urzędu...

Gradobicia, ulewy i wichury – ostrzeżenia (19-20.08) !

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia...

Rolnicy oczekują obniżenia wieku emerytalnego

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych na wniosek XIII Walnego Zgromadzenia...

Koniec z opadaniem owoców przed zbiorem!

Dbałość o kondycję upraw sadowniczych i zapewnienie jak najlepszych warunków dla roślin...

Najnowsze ogłoszenia

Sprzedam sadzonkę Azji

19.08.2019 18:05 autor: kkkkkk9

sprzedam kombajn do zbioru porzeczek

19.08.2019 10:05 autor: Wieslaw

Opryskiwacz tifone vento 1500

18.08.2019 13:40 autor: kasia

Miernik stężenia O,CO2,marki LOBO

18.08.2019 10:39 autor: SPIKE

Dozownik Dosatron 20m3/h

18.08.2019 10:21 autor: jacek850

Oddam za darmo

17.08.2019 22:25 autor: polisz34

2019_Yara_po_kwitnieniu

Najnowsze komentarze

Maliszewski: Sadownicy chcą...
Strategicznie planować na kilka lat do...
Maliszewski: Sadownicy chcą...
Gwarancja ceny TAK, umowy nie!!! Wysyłałem...
Polacy nie chcą pracować w...
nie będe sie bawil w obrońce ukraińców bo...
Oddam za darmo
Jaki rodzaj ramki? Jaki to jest sprzęt...
Pomoc suszowa: O co mogą...
Bardzo mocno rozbuchany jest ostatnio temat...
Polacy nie chcą pracować w...
Jeszcze kilka lat jak Ukraina się wzbogaci...
Oddam za darmo
I to jest piękna postawa!
ZSRP wystąpił do Premiera...
tak piotrek,sadzić,sadzić i jeszcze raz...
ZSRP wystąpił do Premiera...
nic dodać, nic ująć. Jeszcze kilka lat...
ZSRP wystąpił do Premiera...
Dedykuję wszystkim ,,wyznawcom":...
ZSRP wystąpił do Premiera...
idą z Kukizem pod pache to może dojdą :) z...
ZSRP wystąpił do Premiera...
Espuma,będą brali,bo jak w nowym rozdaniu...
ZSRP wystąpił do Premiera...
nie pisałem że rząd ma na wszystko to raz,...
ZSRP wystąpił do Premiera...
Wszystkie pomoce ale te unijne kończą się...
ZSRP wystąpił do Premiera...
Espuma,ale co ty za problem robisz skoro...
ZSRP wystąpił do Premiera...
Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające...
ZSRP wystąpił do Premiera...
to ty zrozum że takie pomoce w długoletnim...
ZSRP wystąpił do Premiera...
Najpierw postaraj się zrozumieć co ktoś...
ZSRP wystąpił do Premiera...
i co za pieniążki od państwa nakupisz...
ZSRP wystąpił do Premiera...
Zawsze byłem przeciwnikiem takich doraźnych...
ZSRP wystąpił do Premiera...
A kto kazał sądzić w za stoiskach...
ZSRP wystąpił do Premiera...
30 ha to położyły wiatry w 100 % a do tego...
ZSRP wystąpił do Premiera...
Czy 30ha to tak dużo Abu prosić premiera.....
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Zboczeńcy chcą żeby było ich więcej, ale...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Teraz to jakis zmasowany atak tych z lgbt, co...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
i tu sie zgadzamy, niech każdy sobie zyje...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
To dobrze ze skonczył technikum chociaz bo...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Czyli jednak miałem rację, jesteś...
ANKIETA: Ochrona przed zbiorem
@sadjabłkowy. Pytanie nr 1 i nr 2. Tylko...
ANKIETA: Ochrona przed zbiorem
Bez sensu że można zaznaczyć tylko jeden...
Dziś (13.08) ostatni dzień...
A od nowego roku ceny za prąd wzrosną o...
ME ws. konieczności...
Co stoi na przeszkodzie żeby założyć...
ME ws. konieczności...
Ten rok zapłacimy za energię jeszcze...
Embargo powinno zostać...
Embargo. każdy polski sadownik psioczy i...
Burmistrz Szydłowa...
A wszyscy mieli pretensje do pana...
Burmistrz Szydłowa...
Gdy napisałem tutaj na portalu, że mi...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Błąd... Chodziło o Marka Kuchcińskiego.
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
jaceo1. "Teraz ku*** my ! " Pewnie wielu nie...
Polska nie jest konkurentem...
Zastanawiam się w jakim celu kopiuje się tu...
Embargo powinno zostać...
Wcześniej czy później powrócimy do...
Embargo powinno zostać...
Zbyszek po 0.4 zł to Ameryka z drzewa , a po...
ANKIETA: Ochrona przed zbiorem
To coś w rodzaju ,możesz kupić dowolnego...
Embargo powinno zostać...
Ciekawa analiza sytuacji w rolnictwie:...
Embargo powinno zostać...
A tu będziesz im sprzedawał Idareda po...
ANKIETA: Ochrona przed zbiorem
@michu, tak tylko jedną odpowiedź można...
ANKIETA: Ochrona przed zbiorem
W ankiecie można wybrać tylko jeden...
Burmistrz Szydłowa...
Taa,ubezpieczenie od wszelkich ryzyk......
Burmistrz Szydłowa...
Sławku,ależ ZSRP na to by odbiorca nie...
Burmistrz Szydłowa...
Jaceo1, tylko co po tym ubezpieczeniu? W...
Burmistrz Szydłowa...
Co do szacowania, to z doświadczenia tych...
Burmistrz Szydłowa...
Brawo za trafną ocenę. Proszę podziel się...
Burmistrz Szydłowa...
Akurat ubezpieczenie od gradu w porównaniu...
Embargo powinno zostać...
To kto kupuje jabłko w tirach z ruskimi...
Burmistrz Szydłowa...
Pytanie- Dlaczego nikt nie walczy o...
Embargo powinno zostać...
Rosja zdejmie embargo a założy ograniczenia...
Embargo powinno zostać...
Embargo to tylko rolnicy mają ma owoce i...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Wosp dobra inicjatywa ale nie to wykonanie....
Embargo powinno zostać...
Czyżby po całorocznym p.... o...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Kto, wstawia minusy? ,,ten który nie...
Embargo powinno zostać...
Jestem i byłem na tak ,embargo przyniosło...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Jurku założe sie o flaszkę że tej...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
A gdzie na świecie jest inaczej? Tak...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Jeździł może i pociągiem, zamienił BMW...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Gdzie te czasy, kiedy Premier Mazowiecki z...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
ENEA - "Do grup taryfowych, o których mowa w...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Jerzy ..po czym stwierdziłeś że wszystko...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Wytłumacz mi szanowny SławkuS, dlaczego nie...
Satelity w służbie...
Arimr wezwał mnie bym wyjaśnił dlaczego...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
baracuda pewnie trzymasz kciuki żeby kasa...
Słodkie ceny kwaśnych...
I co... opłaca się kupić nawet za tyle....
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Baracuda, marnie wygląda ta metafora, nic...
Sadownicy muszą złożyć...
Kontrola kontrola kontrola, co za kraj, ż......
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
słyszałeś hasło dobra zmiana, skromność...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
A czy ja napisałem, że się jemu nie...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Jak mamy sie czepiac to były marszałek...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
zanim cokolwiek zaczniesz tłumaczyć to sie...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Marcinku chyba niestety tej afery to Ty nie...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Klasyka socjotechniki: wywołaj problem,niech...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Odpowiedź jest banalna, gdyż bez przerwy...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Jakby nie patrzeć, przysługuje im...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Przypuszczam, że wszystko da się...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Jerzy, jeżeli już rozliczasz ludzkie...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Ciekawi mnie kto tak minusuje na tym portalu,...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Jak Marszałek latał by nie z rodzina a...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
,,Mozliwe ze były naduzycia władzy...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
a czemu nie spytasz Jerzego i innych "gwiazd"...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Usprawiedliwiać obecną władzę tym,że...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Ze smutkiem czytam, gdy fakty, którym nie...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Espuma ile dostajesz kasy od fermy trolli za...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
bo ludzie żyją dniem dzisiejszym i nie...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Jerzy wpisz sobie " Klimatyczny szczyt...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Wątku samolotowego miałem nie komentować,...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
A skąd zakład energetyczny w czasach RODO...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
do pażdziernika wytrzymaj. Schetyna zostanie...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Robienie społeczeństwa w przysłowiowego...
GUS: Wstępny szacunek...
sarkastycznie -ja miałem połowę więcej- 2...
GUS: Wstępny szacunek...
nie wszystkie, ale część pewnie tak
GUS: Wstępny szacunek...
To nie sa zaniedbane sady tylko sady...
GUS: Wstępny szacunek...
Z tymi zaniedbanymi sadami to masz rację....
GUS: Wstępny szacunek...
Niech sie wypowie ten kto w rejonie grojecko...
GUS: Wstępny szacunek...
Wisni jak sie jezdziło po okolicy wydawało...
GUS: Wstępny szacunek...
A co ma owocówka do prognoz zbiorów?...
Eskimos nie spłacił...
100 baniek podatników utopione ale...
GUS: Wstępny szacunek...
Orzech,, dodam jeszcze problemy z owocówką...
Eskimos nie spłacił...
Myślisz o Biedroniu ?? No! on to może co...
GUS: Wstępny szacunek...
Widzimy po ilości wiśni jak te szacunki...
Eskimos nie spłacił...
Oj się następca Prezydenta Dudy za takich...
Sadownicy są objęci...
Dlaczego jest ta informacja podawana po...
ZSRP: Zamieszanie ws. cen...
która ustawa uchwalona w nocy jest dobra ,a...
ZSRP: Zamieszanie ws. cen...
A w cenie kapusty i pietruszki wliczone jest...
ZSRP: Zamieszanie ws. cen...
Brawo PIS, dalej dawać górnikom, kopać...
ZSRP: Zamieszanie ws. cen...
Jeden wielki błąd za , który Psl może...
ZSRP: Zamieszanie ws. cen...
Cale szczęście, że Ty jesteś za Psl to...
ZSRP: Zamieszanie ws. cen...
propaganda jak zawsze. robią z ludzi...
ZSRP: Zamieszanie ws. cen...
Stara zasada cyników politycznych; stwórz...
ZSRP: Zamieszanie ws. cen...
Akurat w temacie cen prądu mało trafny...
GUS: Wstępny szacunek...
U mnie maliny letniej będzie 30% tego co...
GUS: Wstępny szacunek...
Jeżeli chodzi o jabłka to też ten GUS nie...
GUS: Wstępny szacunek...
No żarty urzędasów z GUSu się trzymają....
ZSRP: Zamieszanie ws. cen...
Nie rozumiem ludzi stojących w takich...
ZSRP: Zamieszanie ws. cen...
I tak jakieś 60 % sadowników z grójeckiego...
50 mln euro dla rolników -...
Biznesmeni dostaną kaskę żebyśmy my nie...
Czy sadownicy doczekają...
A może łatwiej wyliczyć co się udało...
50 mln euro dla rolników -...
Eskimos to dopiero zarobił !!!!! Zarząd...
Czy sadownicy zapłacą...
Kostek poczytaj to naprawdę nie boli. A...
Rosja nadal wątpi w...
Bo Rosja ma swoich ludzi co czytają co w...
Czy sadownicy zapłacą...
Bzdura. Nie podpisywali zgody na płacenie...
Czy sadownicy zapłacą...
To chyba Lech Kaczyński zaczął z tym...
Czy sadownicy zapłacą...
Gdyby Kopaczowa nie podpisała pakietu...
Czy sadownicy zapłacą...
Jeżeli mamy prąd z PGE, to na ich stronie...
Czy sadownicy zapłacą...
Nie zapomnij że to jest będzie pomoc de...
Czy sadownicy zapłacą...
Jednak kupując prąd w taryfie C już...
Czy sadownicy zapłacą...
Sadownik nie jest przedsiębiorcą ,co wynika...
Sadownicy zwolnieni z opłat...
Tak. Dopóki nie zmieni się rząd i uzna że...
Sadownicy zwolnieni z opłat...
czyli jak rozumiem mogę w roku za free...
Ceny jabłek wzrosną o 40% ?
Jak Ci tak źle to idź na etat. Zabiorą Ci...
Czy sadownicy zapłacą...
A dlaczego Pan z PSL-U nie wystosuje pisma w...
Sadownicy zwolnieni z opłat...
Mistrzowskie wyjaśnienie, teraz potrzebne...
Walka o jak najniższe ceny...
To teraz mogę spokojnie sprzedawać swoje...
Ceny jabłek wzrosną o 40% ?
Tak piszą te " x procent" , jak w...
Sadownik nie może...
Czy mam rozumieć że przetwórcy maja u nas...
Ceny jabłek wzrosną o 40% ?
Komu i czemu mają służyć takie idiotyczne...
Maliszewski: Straty...
Musk przepity zawsze swieższy niż nie dopity
Maliszewski: Branża...
Prawda objawiona wyszła już teraz..Gdyby...
Maliszewski: Straty...
''rolników" miało być. 3 pilsnery urquell...
Maliszewski: Straty...
obowiązkowa wieloletnia umowa...
Maliszewski: Branża...
Obowiązkowe umowy kontraktacyjne - ja mam...
Maliszewski: Branża...
Jedno muszę Ci przyznać, podziwiam Cię za...
instagram