Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
2019_A_Metalosate
2019_BASF_Bellis

ME odpowiada na najczęściej zadawane pytania dot. ustawy „o cenach prądu”

Ministerstwo Energii odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące wdrożenia ustawy „o cenach prądu”.

1. Kiedy przedsiębiorstwo obrotu będzie mogło wystąpić o wypłatę kwoty różnicy ceny?

Zgodnie z przepisami art. 8 ust. 9 pkt 1 ustawy „o cenach prądu” wniosek o wypłatę kwoty różnicy ceny można złożyć w terminie do 40 dni od dnia wejścia w życie obwieszczenia. Obwieszczenie Ministra Energii weszło w życie w dniu 28 sierpnia 2018 r., a więc ww. termin to 7 października br. Ważnym jest, aby przed złożeniem wniosku zakończyć proces dostosowywania umów zgodnie z art. 5 ustawy.

2. Kiedy przedsiębiorstwo obrotu będzie mogło wystąpić o wypłatę rekompensaty finansowej?

Wnioski o wypłatę rekompensaty finansowej należy składać odrębnie za pełny miesiąc. Oznacza to, że przedsiębiorstwo obrotu będzie mogło złożyć 6 wniosków za II półrocze 2019 r. Zgodnie z przepisami art. 8 ust. 9 pkt 2 ustawy, wnioski o wypłatę rekompensaty finansowej należy złożyć najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.

3. Kiedy średnie i duże przedsiębiorstwo będzie mogło wystąpić o pomoc de minimis?

Zgodnie z przepisami art. 7b ustawy, wniosek o pomoc de minimis składa się za okres kwartału kalendarzowego. Ze względu na fakt, że we wniosku należy wskazać wolumen zakupionej energii elektrycznej, określony na podstawie odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, wniosek ten musi zostać złożony po upływie III kwartału 2019 r. oraz po upływie IV kwartału 2019 r. Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do 30 czerwca 2020 r.

  • 3a. W jaki sposób można składać wnioski o wypłatę kwoty różnicy ceny albo rekompensatę finansową albo dofinansowanie – pomoc de minimis?

    Wnioski należy składać do zarządcy rozliczeń cen (Zarządca Rozliczeń S.A.) wyłącznie przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej Zarządcy Rozliczeń S.A., dedykowanej składaniu wniosków. Informacje szczegółowe są systematycznie publikowane na stronie internetowej www.zrsa.pl


4. Kiedy Prezes URE opublikuje pozostałe koszty jednostkowe?

Zgodnie z przepisami § 20 rozporządzenia do ustawy Prezes URE publikuje pozostałe koszty jednostkowe w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia, czyli do 7 września br.

5. W stosunku do jakiego wolumenu energii elektrycznej przedsiębiorstwo obrotu może wystąpić o kwotę różnicy ceny oraz rekompensatę finansową?

Przedsiębiorstwo obrotu może wystąpić o wypłatę kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej w stosunku do wolumenu wynikającego ze zmienionych umów zgodnie z art. 6 ustawy lub umów, w stosunku do których w wyniku ustawy, przedsiębiorstwo obrotu powstrzymało się od podwyższania cen i stawek opłat, które obecnie są zgodne z art. 5 ust. 1. Przedsiębiorstwo obrotu nie może wystąpić o wypłatę kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej w stosunku do wolumenu energii elektrycznej wynikającego z umowy, w której nie jest spełniony warunek wysokości cen i stawek opłat z art. 5 ust. 1 ustawy. Ponadto, przedsiębiorstwo obrotu, pomimo wykonania obowiązku, o którym mowa w at. 5 ust. 1, nie jest uprawnione do wystąpienia o wypłatę kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej w stosunku do wolumenu energii elektrycznej, wynikającego z umów nie zmienionych w wyniku spełnienia się przesłanek opisanych w art. 6 ust. 3 pkt 2 -5.

6. Czy przedsiębiorstwo obrotu wypełniając obowiązek art. 5 ust. 1 zobowiązane jest do pomniejszania ceny energii elektrycznej obowiązującej 30 czerwca 2018 r. o różnicę pomiędzy stawką akcyzy stosowaną w 2018 r. a stawką akcyzy stosowaną w 2019 r.?

Ustawa wprowadza obowiązek stosowania w 2019 r. cen i stawek opłat na poziomie nie wyższym niż stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r. Zatem ustawa nie wprowadza obowiązku pomniejszania stawek stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 r. o różnice w stawce akcyzy.

7. Czy przedsiębiorstwo obrotu w II półroczu 2019 r. jest zobowiązane uwzględnić w stosowanych cenach energii elektrycznej stawki akcyzy obowiązującej w 2019 r. dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz odbiorców końcowych, którzy nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1a?

Tak, przedsiębiorstwo obrotu powinno dostosować umowy tak, aby były one zgodne z przepisami art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.).

8. Co w przypadku, gdy odbiorca końcowy sam rozlicza podatek akcyzowy, a przedsiębiorstwo obrotu zobowiązane jest do zastosowania cen i stawek opłat z załącznika do rozporządzenia? Czy wówczas przedsiębiorstwo obrotu zobowiązane jest pomniejszać ceny wskazane w załączniku o wartości akcyzy?

Nie, przedsiębiorstwo obrotu nie jest zobowiązane do pomniejszania wskazanych w załączniku cen i stawek opłat. Wartości z załącznika należy traktować jako referencyjne. Niemniej jednak, przedsiębiorstwo obrotu może zastosować niższe ceny i stawki opłat, co wynika z przepisów art. 5 ust. 1 ustawy, lecz zastosowanie niższych wartości należy traktować jako dobrowolne.

9. W jaki sposób zastosować przepisy art. 6 ust. 1, które mówią o wyrównaniu od 1 stycznia 2019 r.? Czy pomniejszać kolejne faktury, czy dokonać zwrotu odbiorcy końcowemu?

Ustawa nie wskazuje sposobu realizacji zmian umów ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r. Kwestia ta została pozostawiona celowo do rozstrzygnięć przedsiębiorstw obrotu, ponieważ często uregulowana jest ona w zapisach umownych. Z wiedzy Ministerstwa Energii wynika, że podstawową praktyką jest pomniejszanie kolejnych faktur, a w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez odbiorcę końcowego wypłata wyrównania następuje na wskazany rachunek bankowy.

10. Czy sprzedaż rezerwowa również podlega pod obowiązek art. 5 ust. 1 ustawy?

Przepisy art. 5 ust. 1 wprowadzają obowiązek dla wszystkich przedsiębiorstw obrotu i wszystkich rodzajów umów sprzedaży energii elektrycznej, bez wprowadzania wyłączeń dla sprzedaży rezerwowej.

11. Czy mogę złożyć kilka wniosków o kwotę różnicy ceny?

Nie, zgodnie z przepisami ustawy (art. 8 ust. 9 pkt 1) przedsiębiorstwo obrotu składa wniosek jednorazowo.

12. Co w przypadku, gdy opublikowane przez Ministerstwo Energii składowe kosztów pozostałych różnią się od rzeczywistych wartości?

Zgodnie z przepisami art. 7a ustawy przedsiębiorstwo obrotu może zgłosić się do Prezesa URE o określenie indywidualnych pozostałych kosztów jednostkowych, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 lit. a-c, które następnie będą wzięte pod uwagę przy korekcie wypłaty kwoty różnicy ceny. Ważnym jest, że w przypadku wystąpienia do Prezesa URE badaniu podlegały będą wszystkie koszty wskazane w art. 7 ust. 4 pkt 1 lit. a-c ustawy. Wniosek o określenie indywidualnych pozostałych kosztów jednostkowych przedsiębiorstwa obrotu będą mogły składać w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

13. Czy odbiorca energii musi zadeklarować swą zgodę na zmianę umowy sprzedaży energii zgodnie z przepisami ustawy?

Jeżeli spółka obrotu (sprzedawca) zwróci się z pismem do odbiorcy o potwierdzenie jego zgody na zmianę umowy – w celu skorzystania z uprawnień ustawowych należy tej zgody udzielić, w formie i w terminie wskazanych przez sprzedawcę. Jeżeli sprzedawca korzysta z tzw. milczącej zgody, która polega na przesłaniu propozycji zmian umowy wraz ze wskazaniem terminu, po którym zmiany te wejdą w życie, odbiorca końcowy wówczas nie musi potwierdzać zmiany warunków umowy.

14. Czy jeżeli przedsiębiorstwo obrotu sprzedawało w 2019 r. energię elektryczną do odbiorcy końcowego, lecz obecnie odbiorca ten nie jest już jego klientem, to czy przedsiębiorstwo obrotu musi dokonać zmiany takiej umowy za okres roku 2019, w którym było jego sprzedawcą?

Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 ustawy zmiana powinna być dokonana w stosunku do wszystkich uprawnionych odbiorców końcowych, również za okres miniony roku 2019 przez każde przedsiębiorstwo obrotu, które przez dowolny okres czasu w roku 2019 sprzedawało energię elektryczną do danego odbiorcy końcowemu - niezależnie, czy dany odbiorca końcowy jest obecnie związany umową z danym sprzedawcą, czy nie.

15. Czy w przypadku umów z podziałem na strefy czasowe wypełnieniem obowiązku art. 5 ust. 1 ustawy może być zastosowanie ceny średnioważonej wolumenem ze wszystkich stref, czy każda cena w danej strefie musi wypełniać warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 1?

Przede wszystkim należy wskazać, że to Prezes URE, jako organ wymierzający kary finansowe za niedostosowanie się do przepisów art. 5 ust. 1 ustawy, jest właściwy do uznawania działania przedsiębiorstwa obrotu za wypełniające obowiązek art. 5 ust. 1 ustawy lub za działania, które tego obowiązku nie wypełniają. W opinii ME przepisy art. 5 ust. 1 wskazują, że każda cena w danej strefie stosowana w 2019 r. nie powinna być wyższa od ceny stosowanej w danej strefie 30 czerwca 2018 r. Takie zastosowanie przepisów art. 5 ust. 1 z pewnością będzie traktowane przez Prezesa URE jako wypełnienie obowiązku ustawowego. Niemniej jednak z wiedzy pozyskanej przez ME istniały w 2018 r. umowy, na mocy których to odbiorca końcowy sam decydował o terminie zakupu energii elektrycznej na giełdzie energii. W efekcie mogło dochodzić do ustalania różnych cen energii elektrycznej dla każdej godziny, co w praktyce odpowiadało stosowaniu 24 odrębnych stref czasowych. W tych przypadkach, w opinii ME, przedsiębiorstwa obrotu powinny mieć możliwość zastosowania średnioważonych cen, jako wyjątek uzasadniony konstrukcją umów i niestandardową liczbą stref czasowych.

16. Jak obliczyć cenę C2018_ODB w przypadku, gdy odbiorca końcowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 posiada więcej niż jeden punkt poboru energii elektrycznej i te punkty poboru należą do co najmniej dwóch grup napięciowych?

W celu określenia ceny C2018_ODB w przypadku wskazanym w pytaniu należy zastosować średnioważoną wolumenem cenę obliczaną na podstawie średnioważonych cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w okresie od dnia 1 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. dla poszczególnych grup napięć, ogłoszonych przez Prezesa URE. Ważenie należy dokonać odpowiednimi wolumenami dla poszczególnych grup napięć, opisanych w § 4 rozporządzenia.

17. W jaki sposób ustalić wolumen energii elektrycznej zakupionej i zużytej przez podmiot wnioskujący o dofinansowanie (pomoc de minimis) w okresie kwartału kalendarzowego w przypadku, gdy okres rozliczeniowy stosowany dla punktu poboru nie pokrywa się z okresem kwartału kalendarzowego?

W przypadku, gdy okres rozliczeniowy stosowany wobec punktu poboru energii elektrycznej nie rozpoczyna się pierwszego dnia kwartału kalendarzowego lub nie kończy się ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, wolumen energii elektrycznej zakupionej i zużytej przez podmiot wnioskujący w danym kwartale kalendarzowym oblicza się w odniesieniu do liczby dni kwartału kalendarzowego przypadających na fakturę lub faktury, których:

  • okres rozliczeniowy rozpoczyna się w kwartale objętym wnioskiem i nie kończy w tym kwartale, albo
  • rozpoczyna się w poprzednim kwartale i kończy się w kwartale objętym wnioskiem, albo
  • nie rozpoczyna się i nie kończy w tym kwartale, lecz obejmuje okres dłuższy niż kwartał kalendarzowy,

- należy analogicznie stosować przepisy § 9 rozporządzenia.

18. Czy przedsiębiorstwo obrotu będzie uprawnione o występowanie o kwotę różnicy ceny oraz rekompensatę finansową w stosunku do umów zmienionych na podstawie:

  1. oświadczeń zakwalifikowanych jako złożone w terminie ustawowym na podstawie daty stempla pocztowego, w przypadku przesyłania oświadczeń pocztą tradycyjną,
  2. oświadczeń złożonych przez wszystkich odbiorców, poza średnimi i dużymi przedsiębiorstwami,
  3. skanów faktur lub innych dokumentów wskazanych w paragrafie 21 rozporządzenia przesyłanych drogą elektroniczną
  4. skanów oświadczeń odbiorców końcowych zgodnie z art. 5 ust 1b ustawy, podpisanych przez uprawnione osoby?


Minister Energii, jako dysponent Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny informuje, że kwalifikowanie przez przedsiębiorstwa obrotu działań odbiorców końcowych wymienionych w pkt. a-d jako działanie prawidłowe i zgodnie z przepisami jest słuszne oraz uprawnia do występowania w stosunku do umów zmienionych na podstawie dokumentów złożonych zgodnie z pkt. a-d o wypłatę kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej.REKLAMA
2019_BASF

2019_Syngenta_Geoxe

2019_Arysta_Plantivax_news_lato

2019_Osadkowski

Tagi:

ceny, prąd

komentarze (0):

dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Czytaj także

Polskie superowoce to te z najwyższej półki

Jakość jest kluczowym czynnikiem decydującym o zakupach. Percepcje jakości odnosimy do...

Inauguracja unijnego projektu multi "CuTE - Kultywowanie smaku Europy"

Wśród organizatorów inicjatywy znajduje się Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i...

Hiszpania: Sady pod wodą

Od wtorku (10.09) we wschodnich regionach Hiszpanii występują intensywne opady deszczu....

Ile kosztuje przygotowanie jabłka do sprzedaży?

W ostatnim czasie obserwujemy największą falę bankructw w branży handlu owocami i...

Konsumenci muszą się liczyć z podwyżkami cen owoców

Zgodnie z informacjami ministerstwa rolnictwa susza dotknęła ponad 200 tys. gospodarstw...

Ukraińcy zbierali na czarno maliny

Czworo nielegalnie pracujących ob. Ukrainy ujawnili funkcjonariusze Straży Granicznej...

Najnowsze ogłoszenia

Sprzedam jabłka .

15.09.2019 19:47 autor: Alfred40

Golden Red Cap sprzedam

15.09.2019 13:13 autor: waldus

Wynajmę chłodnie KA ULO

13.09.2019 20:16 autor: Gabrek

Wozek widlowy rak

11.09.2019 21:51 autor: kasiakowalska72

Kupię skrzyniopalety na jabłka

07.09.2019 23:17 autor: matiz55

Czesci wozek widlowy

07.09.2019 18:28 autor: kasiakowalska72

2019_Yara_po_kwitnieniu

Najnowsze komentarze

Ile kosztuje przygotowanie...
Prezesi rozgrzeszają siebie jeszcze przed...
Ile kosztuje przygotowanie...
Sadownik też ponosi koszty,( podatki,...
Ile kosztuje przygotowanie...
To oczywiste,że w deserze,tak samo jak w...
Ile kosztuje przygotowanie...
Znam miejsca gdzie grupa prawie upada,...
Ile kosztuje przygotowanie...
Pytanie; do kogo skierowany jest powyższy...
Ukraińcy zbierali na czarno...
Jaka odmiana tych czarnych malin?
Maliszewski: Ceny...
Konsument płaci, ale oni wtedy tyle nie...
Maliszewski: Ceny...
Że są ludzie w tym kraju co uważają,że...
Maliszewski: Ceny...
To że przetwórcy tak chcą długoterminowo...
Maliszewski: Ceny...
baracuda,dlatego żeby przetwórcy mieli w...
Maliszewski: Ceny...
Zastanawiające jest dlaczego pan Maliszewski...
Zbiór jabłek
W zeszłym roku prawie wszyscy płacili...
Maliszewski: Ceny...
Ja już się boję otworzyć lodówkę,bo...
Konfrontacja sportów Gali !
Te podobnie odmiany mają i zalety przy...
Ceny jabłek szokują...
Forest jesteście geniuszem! jak szybko...
Ceny jabłek szokują...
"szew" heheh coś pisałeś chyba o...
Ceny jabłek szokują...
za to twoje tryskają czystą merytoryką! Ja...
Ceny jabłek szokują...
Co chcesz od Białorusi przecież wybitny...
Ceny jabłek szokują...
Panowie może na temat !Czy 3 złote jest...
Ceny jabłek szokują...
wolałeś pewnie TVLis i śpiewanie Tuskowi...
Ceny jabłek szokują...
twoje wpisy nie mają nic wspólnego z...
Ceny jabłek szokują...
ale ważna jest prawda jak w podkomisji...
Ceny jabłek szokują...
Espuma pisowki "piękny umyśle" populizm to...
Ceny jabłek szokują...
tak tak kraj upadnie bla bla bla populizm...
Ceny jabłek szokują...
To może to było w innym roku. Ale nie...
Ceny jabłek szokują...
ale 10 lat temu ministrem był Sawicki!
Ceny jabłek szokują...
Brawo ON! Generalnie to holenderscy sadownicy...
Ceny jabłek szokują...
Słyszałeś o takim zjawisku nazywanym w...
Maliszewski: BREXIT a...
Ja tam nie widzę żadnego...
Ceny jabłek szokują...
Olisz- przypomnij sobie jak 10 lat temu...
Ceny jabłek szokują...
obiecać można wszystko, zwłaszcza jak z...
Ceny jabłek szokują...
Program dla Rolnictwa SLD 1. Odblokowanie...
Ceny jabłek szokują...
Więcej wyobraźni ?
Ceny jabłek szokują...
Baracuda, może sam pojedź do tej pracy. Jak...
Ceny jabłek szokują...
Baracuda- piszesz głupoty. Jak jakby coś...
Ceny jabłek szokują...
Naucz sie pisać to pogadamy. Menel sie nigdy...
Ceny jabłek szokują...
A pioswki trollu znów z tym kupowanie...
Ceny jabłek szokują...
nie bardzo rozumiem co mam ci wytłumaczyć....
ANKIETA: Ochrona przed zbiorem
Captan do końca bez dodatkowych...
Ceny jabłek szokują...
Espuma , wytłumacz dlaczego w każdej dużej...
Ceny jabłek szokują...
Co wy przeżywacie, ja mogę płacić i...
Ceny jabłek szokują...
czyli ludzie w całym kraju mają gó*wno...
Ceny jabłek szokują...
To nie stawka 12zł za pracę jest mała...
Ceny jabłek szokują...
Będziesz miał z czego płacić lub nie, to...
Ceny jabłek szokują...
Oczekiwania pracowników mają prawo być...
Ceny jabłek szokują...
bo na ciągniku siedzić to trza umić
Ceny jabłek szokują...
żadania płacowe czyli jakie ? 12 zł na...
Ceny jabłek szokują...
Nas szokują żądania płacowe pracowników...
Przekaż gospodarstwo, weź...
Ty jak zwykle wszystko wiesz lepiej
Ukraińskie jabłka wracają...
Zbyszku,czy Ty wiesz,że Ukraina najwięcej...
Przekaż gospodarstwo, weź...
Dzieciaki myślą,że pieniądze biorą się...
Ukraińskie jabłka wracają...
I jak to jest UE znosi embargo Ukrainie po...
Przekaż gospodarstwo, weź...
Jednak Unia dopłaca nie tylko do zakładania...
Maliszewski: Import owoców...
To tak jak budowa w Polsce sieci 5 G. Kiedy w...
Maliszewski: Import owoców...
Zwykły sadownik nie jest w stanie nikogo...
Maliszewski: Import owoców...
Nie często zgadzam się z p.Maliszewskim,ale...
Premier: 1000 zł dopłaty...
Trolle z Inowrocławia nadają za 500 zł bez +
Premier: 1000 zł dopłaty...
Nie martwcie się. Przy urnie można oddać...
Premier: 1000 zł dopłaty...
Espuma chyba nie rozumiesz,andrzej251...
Premier: 1000 zł dopłaty...
Się sypią minusy.........czyżby to szło...
Premier: 1000 zł dopłaty...
Rozumiem że liczysz aby ci państwo...
Premier: 1000 zł dopłaty...
Mam 4 ha sadu , w tym roku 95% strat po...
Premier: 1000 zł dopłaty...
Za to PO przezywa ze warzywa i owoce...
Premier: 1000 zł dopłaty...
sa ludzie którzy za tamtej władzy utuczyli...
Premier: 1000 zł dopłaty...
Zupełnie nie rozumiem tych minusów dla...
Gala Dark Baron - Gala Must
Wydaje mi się że Gala dark Ann (u mnie...
Premier: 1000 zł dopłaty...
Jak tamci rządzili całe setki hektarów...
Gala Dark Baron - Gala Must
Czy najciemniejszy? W sadzie doświadczalnym...
Premier: 1000 zł dopłaty...
Mateuszek wcześnie się skapnął ......
Sadownictwo z grupami...
Za całkiem nie duże pieniądze moza kupić...
Sadownictwo z grupami...
Tak, sortowanie w stodole, ale mają zdanie o...
Sadownictwo z grupami...
Tak prezesi ,w tym roku nie będzie tak tanio...
Brak rąk do pracy w...
Spoko. Przy tym urodzaju w tym roku, to...
Maliszewski: Sadownicy chcą...
jakby nie było,to nie można wprowadzać...
Maliszewski: Sadownicy chcą...
Pilsner , w sądownictwie jest huj....o a...
Maliszewski: Sadownicy chcą...
A dlaczego nie masz pretensji do eksporterów...
Maliszewski: Sadownicy chcą...
W komunizmie który chce budować pan...
Maliszewski: Sadownicy chcą...
Może być kiedyś taka sytuacja z...
Maliszewski: Sadownicy chcą...
W moim przypadku nawet tygodniowy strajk,to...
Maliszewski: Sadownicy chcą...
Raczej to była forma pokazania innym że bez...
Maliszewski: Sadownicy chcą...
Klucz to będziesz miał gdy będą(nie daj...
Maliszewski: Sadownicy chcą...
Może możesz sobie na to pozwolić,bo masz...
Maliszewski: Sadownicy chcą...
A co do gnojenia przemysłu to...
Maliszewski: Sadownicy chcą...
Pilsner czy ja pisałem żeby w tym roku...
Maliszewski: Sadownicy chcą...
Nie wiem czemu rząd próbuje na się...
ZSRP: Postulaty do Ministra...
I w taki piękny sposob pan Maliszeeski i...
Maliszewski: Sadownicy chcą...
To jeszcze zaproponuj klucz przydziału tych...
Maliszewski: Sadownicy chcą...
Po co narobić się i połowę...
Maliszewski: Sadownicy chcą...
Skoro zdecydowaliśmy się na produkcję...
Maliszewski: Sadownicy chcą...
Pilsner - przecież można połowę...
Maliszewski: Sadownicy chcą...
Roman,jesteś (chyba) z 1970 rocznika,a...
Słońce zniszczyło jabłka...
W Polsce też gdzie niegdzieś są takie...
Maliszewski: Sadownicy chcą...
Trzeba zacząć rozmowy w tym roku bo w...
Maliszewski: Sadownicy chcą...
Ardamowski chce wprowadzić ustawę z...
Maliszewski: Sadownicy chcą...
Strategicznie planować na kilka lat do...
Maliszewski: Sadownicy chcą...
Gwarancja ceny TAK, umowy nie!!! Wysyłałem...
Polacy nie chcą pracować w...
nie będe sie bawil w obrońce ukraińców bo...
Pomoc suszowa: O co mogą...
Bardzo mocno rozbuchany jest ostatnio temat...
Polacy nie chcą pracować w...
Jeszcze kilka lat jak Ukraina się wzbogaci...
ZSRP wystąpił do Premiera...
tak piotrek,sadzić,sadzić i jeszcze raz...
ZSRP wystąpił do Premiera...
nic dodać, nic ująć. Jeszcze kilka lat...
ZSRP wystąpił do Premiera...
Dedykuję wszystkim ,,wyznawcom":...
ZSRP wystąpił do Premiera...
idą z Kukizem pod pache to może dojdą :) z...
ZSRP wystąpił do Premiera...
Espuma,będą brali,bo jak w nowym rozdaniu...
ZSRP wystąpił do Premiera...
nie pisałem że rząd ma na wszystko to raz,...
ZSRP wystąpił do Premiera...
Wszystkie pomoce ale te unijne kończą się...
ZSRP wystąpił do Premiera...
Espuma,ale co ty za problem robisz skoro...
ZSRP wystąpił do Premiera...
Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające...
ZSRP wystąpił do Premiera...
to ty zrozum że takie pomoce w długoletnim...
ZSRP wystąpił do Premiera...
Najpierw postaraj się zrozumieć co ktoś...
ZSRP wystąpił do Premiera...
i co za pieniążki od państwa nakupisz...
ZSRP wystąpił do Premiera...
Zawsze byłem przeciwnikiem takich doraźnych...
ZSRP wystąpił do Premiera...
A kto kazał sądzić w za stoiskach...
ZSRP wystąpił do Premiera...
30 ha to położyły wiatry w 100 % a do tego...
ZSRP wystąpił do Premiera...
Czy 30ha to tak dużo Abu prosić premiera.....
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Zboczeńcy chcą żeby było ich więcej, ale...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Teraz to jakis zmasowany atak tych z lgbt, co...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
i tu sie zgadzamy, niech każdy sobie zyje...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
To dobrze ze skonczył technikum chociaz bo...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Czyli jednak miałem rację, jesteś...
ANKIETA: Ochrona przed zbiorem
@sadjabłkowy. Pytanie nr 1 i nr 2. Tylko...
ANKIETA: Ochrona przed zbiorem
Bez sensu że można zaznaczyć tylko jeden...
Dziś (13.08) ostatni dzień...
A od nowego roku ceny za prąd wzrosną o...
ME ws. konieczności...
Co stoi na przeszkodzie żeby założyć...
ME ws. konieczności...
Ten rok zapłacimy za energię jeszcze...
Embargo powinno zostać...
Embargo. każdy polski sadownik psioczy i...
Burmistrz Szydłowa...
A wszyscy mieli pretensje do pana...
Burmistrz Szydłowa...
Gdy napisałem tutaj na portalu, że mi...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Błąd... Chodziło o Marka Kuchcińskiego.
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
jaceo1. "Teraz ku*** my ! " Pewnie wielu nie...
Polska nie jest konkurentem...
Zastanawiam się w jakim celu kopiuje się tu...
Embargo powinno zostać...
Wcześniej czy później powrócimy do...
Embargo powinno zostać...
Zbyszek po 0.4 zł to Ameryka z drzewa , a po...
ANKIETA: Ochrona przed zbiorem
To coś w rodzaju ,możesz kupić dowolnego...
Embargo powinno zostać...
Ciekawa analiza sytuacji w rolnictwie:...
Embargo powinno zostać...
A tu będziesz im sprzedawał Idareda po...
ANKIETA: Ochrona przed zbiorem
@michu, tak tylko jedną odpowiedź można...
ANKIETA: Ochrona przed zbiorem
W ankiecie można wybrać tylko jeden...
Burmistrz Szydłowa...
Taa,ubezpieczenie od wszelkich ryzyk......
Burmistrz Szydłowa...
Sławku,ależ ZSRP na to by odbiorca nie...
Burmistrz Szydłowa...
Jaceo1, tylko co po tym ubezpieczeniu? W...
Burmistrz Szydłowa...
Co do szacowania, to z doświadczenia tych...
Burmistrz Szydłowa...
Brawo za trafną ocenę. Proszę podziel się...
Burmistrz Szydłowa...
Akurat ubezpieczenie od gradu w porównaniu...
Embargo powinno zostać...
To kto kupuje jabłko w tirach z ruskimi...
Burmistrz Szydłowa...
Pytanie- Dlaczego nikt nie walczy o...
Embargo powinno zostać...
Rosja zdejmie embargo a założy ograniczenia...
Embargo powinno zostać...
Embargo to tylko rolnicy mają ma owoce i...
Maliszewski: Czy wygraliśmy...
Wosp dobra inicjatywa ale nie to wykonanie....
instagram