Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
A_sobienie_jeziory

ME odpowiada na najczęściej zadawane pytania dot. ustawy „o cenach prądu”

Ministerstwo Energii odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące wdrożenia ustawy „o cenach prądu”.

1. Kiedy przedsiębiorstwo obrotu będzie mogło wystąpić o wypłatę kwoty różnicy ceny?

Zgodnie z przepisami art. 8 ust. 9 pkt 1 ustawy „o cenach prądu” wniosek o wypłatę kwoty różnicy ceny można złożyć w terminie do 40 dni od dnia wejścia w życie obwieszczenia. Obwieszczenie Ministra Energii weszło w życie w dniu 28 sierpnia 2018 r., a więc ww. termin to 7 października br. Ważnym jest, aby przed złożeniem wniosku zakończyć proces dostosowywania umów zgodnie z art. 5 ustawy.

2. Kiedy przedsiębiorstwo obrotu będzie mogło wystąpić o wypłatę rekompensaty finansowej?

Wnioski o wypłatę rekompensaty finansowej należy składać odrębnie za pełny miesiąc. Oznacza to, że przedsiębiorstwo obrotu będzie mogło złożyć 6 wniosków za II półrocze 2019 r. Zgodnie z przepisami art. 8 ust. 9 pkt 2 ustawy, wnioski o wypłatę rekompensaty finansowej należy złożyć najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.

3. Kiedy średnie i duże przedsiębiorstwo będzie mogło wystąpić o pomoc de minimis?

Zgodnie z przepisami art. 7b ustawy, wniosek o pomoc de minimis składa się za okres kwartału kalendarzowego. Ze względu na fakt, że we wniosku należy wskazać wolumen zakupionej energii elektrycznej, określony na podstawie odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, wniosek ten musi zostać złożony po upływie III kwartału 2019 r. oraz po upływie IV kwartału 2019 r. Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do 30 czerwca 2020 r.

  • 3a. W jaki sposób można składać wnioski o wypłatę kwoty różnicy ceny albo rekompensatę finansową albo dofinansowanie – pomoc de minimis?

    Wnioski należy składać do zarządcy rozliczeń cen (Zarządca Rozliczeń S.A.) wyłącznie przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej Zarządcy Rozliczeń S.A., dedykowanej składaniu wniosków. Informacje szczegółowe są systematycznie publikowane na stronie internetowej www.zrsa.pl


4. Kiedy Prezes URE opublikuje pozostałe koszty jednostkowe?

Zgodnie z przepisami § 20 rozporządzenia do ustawy Prezes URE publikuje pozostałe koszty jednostkowe w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia, czyli do 7 września br.

5. W stosunku do jakiego wolumenu energii elektrycznej przedsiębiorstwo obrotu może wystąpić o kwotę różnicy ceny oraz rekompensatę finansową?

Przedsiębiorstwo obrotu może wystąpić o wypłatę kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej w stosunku do wolumenu wynikającego ze zmienionych umów zgodnie z art. 6 ustawy lub umów, w stosunku do których w wyniku ustawy, przedsiębiorstwo obrotu powstrzymało się od podwyższania cen i stawek opłat, które obecnie są zgodne z art. 5 ust. 1. Przedsiębiorstwo obrotu nie może wystąpić o wypłatę kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej w stosunku do wolumenu energii elektrycznej wynikającego z umowy, w której nie jest spełniony warunek wysokości cen i stawek opłat z art. 5 ust. 1 ustawy. Ponadto, przedsiębiorstwo obrotu, pomimo wykonania obowiązku, o którym mowa w at. 5 ust. 1, nie jest uprawnione do wystąpienia o wypłatę kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej w stosunku do wolumenu energii elektrycznej, wynikającego z umów nie zmienionych w wyniku spełnienia się przesłanek opisanych w art. 6 ust. 3 pkt 2 -5.

6. Czy przedsiębiorstwo obrotu wypełniając obowiązek art. 5 ust. 1 zobowiązane jest do pomniejszania ceny energii elektrycznej obowiązującej 30 czerwca 2018 r. o różnicę pomiędzy stawką akcyzy stosowaną w 2018 r. a stawką akcyzy stosowaną w 2019 r.?

Ustawa wprowadza obowiązek stosowania w 2019 r. cen i stawek opłat na poziomie nie wyższym niż stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r. Zatem ustawa nie wprowadza obowiązku pomniejszania stawek stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 r. o różnice w stawce akcyzy.

7. Czy przedsiębiorstwo obrotu w II półroczu 2019 r. jest zobowiązane uwzględnić w stosowanych cenach energii elektrycznej stawki akcyzy obowiązującej w 2019 r. dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz odbiorców końcowych, którzy nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1a?

Tak, przedsiębiorstwo obrotu powinno dostosować umowy tak, aby były one zgodne z przepisami art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.).

8. Co w przypadku, gdy odbiorca końcowy sam rozlicza podatek akcyzowy, a przedsiębiorstwo obrotu zobowiązane jest do zastosowania cen i stawek opłat z załącznika do rozporządzenia? Czy wówczas przedsiębiorstwo obrotu zobowiązane jest pomniejszać ceny wskazane w załączniku o wartości akcyzy?

Nie, przedsiębiorstwo obrotu nie jest zobowiązane do pomniejszania wskazanych w załączniku cen i stawek opłat. Wartości z załącznika należy traktować jako referencyjne. Niemniej jednak, przedsiębiorstwo obrotu może zastosować niższe ceny i stawki opłat, co wynika z przepisów art. 5 ust. 1 ustawy, lecz zastosowanie niższych wartości należy traktować jako dobrowolne.

9. W jaki sposób zastosować przepisy art. 6 ust. 1, które mówią o wyrównaniu od 1 stycznia 2019 r.? Czy pomniejszać kolejne faktury, czy dokonać zwrotu odbiorcy końcowemu?

Ustawa nie wskazuje sposobu realizacji zmian umów ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r. Kwestia ta została pozostawiona celowo do rozstrzygnięć przedsiębiorstw obrotu, ponieważ często uregulowana jest ona w zapisach umownych. Z wiedzy Ministerstwa Energii wynika, że podstawową praktyką jest pomniejszanie kolejnych faktur, a w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez odbiorcę końcowego wypłata wyrównania następuje na wskazany rachunek bankowy.

10. Czy sprzedaż rezerwowa również podlega pod obowiązek art. 5 ust. 1 ustawy?

Przepisy art. 5 ust. 1 wprowadzają obowiązek dla wszystkich przedsiębiorstw obrotu i wszystkich rodzajów umów sprzedaży energii elektrycznej, bez wprowadzania wyłączeń dla sprzedaży rezerwowej.

11. Czy mogę złożyć kilka wniosków o kwotę różnicy ceny?

Nie, zgodnie z przepisami ustawy (art. 8 ust. 9 pkt 1) przedsiębiorstwo obrotu składa wniosek jednorazowo.

12. Co w przypadku, gdy opublikowane przez Ministerstwo Energii składowe kosztów pozostałych różnią się od rzeczywistych wartości?

Zgodnie z przepisami art. 7a ustawy przedsiębiorstwo obrotu może zgłosić się do Prezesa URE o określenie indywidualnych pozostałych kosztów jednostkowych, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 lit. a-c, które następnie będą wzięte pod uwagę przy korekcie wypłaty kwoty różnicy ceny. Ważnym jest, że w przypadku wystąpienia do Prezesa URE badaniu podlegały będą wszystkie koszty wskazane w art. 7 ust. 4 pkt 1 lit. a-c ustawy. Wniosek o określenie indywidualnych pozostałych kosztów jednostkowych przedsiębiorstwa obrotu będą mogły składać w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

13. Czy odbiorca energii musi zadeklarować swą zgodę na zmianę umowy sprzedaży energii zgodnie z przepisami ustawy?

Jeżeli spółka obrotu (sprzedawca) zwróci się z pismem do odbiorcy o potwierdzenie jego zgody na zmianę umowy – w celu skorzystania z uprawnień ustawowych należy tej zgody udzielić, w formie i w terminie wskazanych przez sprzedawcę. Jeżeli sprzedawca korzysta z tzw. milczącej zgody, która polega na przesłaniu propozycji zmian umowy wraz ze wskazaniem terminu, po którym zmiany te wejdą w życie, odbiorca końcowy wówczas nie musi potwierdzać zmiany warunków umowy.

14. Czy jeżeli przedsiębiorstwo obrotu sprzedawało w 2019 r. energię elektryczną do odbiorcy końcowego, lecz obecnie odbiorca ten nie jest już jego klientem, to czy przedsiębiorstwo obrotu musi dokonać zmiany takiej umowy za okres roku 2019, w którym było jego sprzedawcą?

Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 ustawy zmiana powinna być dokonana w stosunku do wszystkich uprawnionych odbiorców końcowych, również za okres miniony roku 2019 przez każde przedsiębiorstwo obrotu, które przez dowolny okres czasu w roku 2019 sprzedawało energię elektryczną do danego odbiorcy końcowemu - niezależnie, czy dany odbiorca końcowy jest obecnie związany umową z danym sprzedawcą, czy nie.

15. Czy w przypadku umów z podziałem na strefy czasowe wypełnieniem obowiązku art. 5 ust. 1 ustawy może być zastosowanie ceny średnioważonej wolumenem ze wszystkich stref, czy każda cena w danej strefie musi wypełniać warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 1?

Przede wszystkim należy wskazać, że to Prezes URE, jako organ wymierzający kary finansowe za niedostosowanie się do przepisów art. 5 ust. 1 ustawy, jest właściwy do uznawania działania przedsiębiorstwa obrotu za wypełniające obowiązek art. 5 ust. 1 ustawy lub za działania, które tego obowiązku nie wypełniają. W opinii ME przepisy art. 5 ust. 1 wskazują, że każda cena w danej strefie stosowana w 2019 r. nie powinna być wyższa od ceny stosowanej w danej strefie 30 czerwca 2018 r. Takie zastosowanie przepisów art. 5 ust. 1 z pewnością będzie traktowane przez Prezesa URE jako wypełnienie obowiązku ustawowego. Niemniej jednak z wiedzy pozyskanej przez ME istniały w 2018 r. umowy, na mocy których to odbiorca końcowy sam decydował o terminie zakupu energii elektrycznej na giełdzie energii. W efekcie mogło dochodzić do ustalania różnych cen energii elektrycznej dla każdej godziny, co w praktyce odpowiadało stosowaniu 24 odrębnych stref czasowych. W tych przypadkach, w opinii ME, przedsiębiorstwa obrotu powinny mieć możliwość zastosowania średnioważonych cen, jako wyjątek uzasadniony konstrukcją umów i niestandardową liczbą stref czasowych.

16. Jak obliczyć cenę C2018_ODB w przypadku, gdy odbiorca końcowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 posiada więcej niż jeden punkt poboru energii elektrycznej i te punkty poboru należą do co najmniej dwóch grup napięciowych?

W celu określenia ceny C2018_ODB w przypadku wskazanym w pytaniu należy zastosować średnioważoną wolumenem cenę obliczaną na podstawie średnioważonych cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w okresie od dnia 1 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. dla poszczególnych grup napięć, ogłoszonych przez Prezesa URE. Ważenie należy dokonać odpowiednimi wolumenami dla poszczególnych grup napięć, opisanych w § 4 rozporządzenia.

17. W jaki sposób ustalić wolumen energii elektrycznej zakupionej i zużytej przez podmiot wnioskujący o dofinansowanie (pomoc de minimis) w okresie kwartału kalendarzowego w przypadku, gdy okres rozliczeniowy stosowany dla punktu poboru nie pokrywa się z okresem kwartału kalendarzowego?

W przypadku, gdy okres rozliczeniowy stosowany wobec punktu poboru energii elektrycznej nie rozpoczyna się pierwszego dnia kwartału kalendarzowego lub nie kończy się ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, wolumen energii elektrycznej zakupionej i zużytej przez podmiot wnioskujący w danym kwartale kalendarzowym oblicza się w odniesieniu do liczby dni kwartału kalendarzowego przypadających na fakturę lub faktury, których:

  • okres rozliczeniowy rozpoczyna się w kwartale objętym wnioskiem i nie kończy w tym kwartale, albo
  • rozpoczyna się w poprzednim kwartale i kończy się w kwartale objętym wnioskiem, albo
  • nie rozpoczyna się i nie kończy w tym kwartale, lecz obejmuje okres dłuższy niż kwartał kalendarzowy,

- należy analogicznie stosować przepisy § 9 rozporządzenia.

18. Czy przedsiębiorstwo obrotu będzie uprawnione o występowanie o kwotę różnicy ceny oraz rekompensatę finansową w stosunku do umów zmienionych na podstawie:

  1. oświadczeń zakwalifikowanych jako złożone w terminie ustawowym na podstawie daty stempla pocztowego, w przypadku przesyłania oświadczeń pocztą tradycyjną,
  2. oświadczeń złożonych przez wszystkich odbiorców, poza średnimi i dużymi przedsiębiorstwami,
  3. skanów faktur lub innych dokumentów wskazanych w paragrafie 21 rozporządzenia przesyłanych drogą elektroniczną
  4. skanów oświadczeń odbiorców końcowych zgodnie z art. 5 ust 1b ustawy, podpisanych przez uprawnione osoby?


Minister Energii, jako dysponent Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny informuje, że kwalifikowanie przez przedsiębiorstwa obrotu działań odbiorców końcowych wymienionych w pkt. a-d jako działanie prawidłowe i zgodnie z przepisami jest słuszne oraz uprawnia do występowania w stosunku do umów zmienionych na podstawie dokumentów złożonych zgodnie z pkt. a-d o wypłatę kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej.REKLAMA

Tagi:

ceny, prąd

komentarze (0):

dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Czytaj także

Organizacje sadowników – początek końca ?!

Podczas Sadowniczego Forum Ekonomicznego przedstawiono dużo cennych informacji. Powiedziano...

TSW 2020 - nagrody im. Prof. Szczepana A. Pieniążka

15 stycznia br. podczas uroczystego otwarcia Targów Sadownictwa i Warzywnictwa (TSW 2020) po...

500 000 ton jabłek produkujemy za drogo

Jak zauważył Mathias Ebert mamy bardzo wysoki udziału jabłek przemysłowych w produkcji....

Wyższa płaca minimalna nie wystarczy, by zatrzymać Ukraińców w Polsce

Mniej nowych miejsc pracy, mniejsza skala zatrudniania pracowników z Ukrainy i postępująca...

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa informuje, że w 2020 r. będzie...

NIK: KOWR nieodpowiednio przygotowane do zadań

Wprowadzanie reformy administracji rolnej bez przeprowadzenia rzetelnych analiz wskazujących...

Najnowsze ogłoszenia

Szukam ekipy do cięcia sadu.

19.01.2020 17:02 autor: pielu12345

KUPIĘ CK 1000l

19.01.2020 15:53 autor: Bolo

Sprzedam sad z zabudowaniami

18.01.2020 16:11 autor: henryk

SPRZEDAM SORTOWNICA PERFECT - sama maszyna

17.01.2020 08:45 autor: kolczyk24

Wózek Widłowy Dosan dewoo

16.01.2020 13:33 autor: Kubol19880531

Zbiornik na wodę 12500 litrów

16.01.2020 11:57 autor: Kaczor

2019_Yara_domyslny

Najnowsze komentarze

Ile w Polsce potrzebne jest...
Minister, który odważył się powiedzieć...
Ile w Polsce potrzebne jest...
Te duże gospodarstwa są jak duże fermy,...
Ile w Polsce potrzebne jest...
Ja uważam że tych dużych ferm nie powinno...
Organizacje sadowników –...
Indolencja działaczy w branży sadowniczej...
Ile w Polsce potrzebne jest...
a wszystko po to by Ukraina rosła w siłę a...
Ile w Polsce potrzebne jest...
Zapomniałem o wiodącej tezie - ile Polsce...
Ile w Polsce potrzebne jest...
Ardanowskiego nie cenię. Dużo gada, bredzi,...
Opryskiwacz HUSAR 2020:...
Widać że dla niektórych na pierwszym...
Opryskiwacz HUSAR 2020:...
Tak porównać zapotrzebowanie na moc i te...
Ile w Polsce potrzebne jest...
Jaki Minister, taki poziom.
Ile w Polsce potrzebne jest...
"Piękny" żarcik o ministrze.Masz poczucie...
Ile w Polsce potrzebne jest...
jaceo,pan minister nie jest z mojej bajki,ale...
Ile w Polsce potrzebne jest...
Ale co ,że niby jabłek deserowych...
Ile w Polsce potrzebne jest...
Minister jest tak mądry i wszechwiedzący,...
Ile w Polsce potrzebne jest...
Oj jaceo, jaceo... jeszcze świętujesz?...
Ile w Polsce potrzebne jest...
Wrecie jest minister który powiedział...
Ile w Polsce potrzebne jest...
W dokumentach źródłowych dotyczących...
Ile w Polsce potrzebne jest...
Odnosząc sie do wystapienia trzeba przyznać...
Ile w Polsce potrzebne jest...
Tak, tak, pochwaliłem sukces 7 organizacji...
Ile w Polsce potrzebne jest...
Dwa światy, w Polsce konferencje , pokazy...
Udany sezon polskich superowoców
Wiatr histErii wieje wszędzie nawet na...
MRiRW: Budżet na rolnictwo...
A na wypłatę środków za klęski za...
Udany sezon polskich superowoców
Pogratulować inicjatywy, pogratulować...
W 2020 r. trzynasta...
*, no bez przesady psiajucha!
W 2020 r. trzynasta...
Draństwo straszne szanowny Panie...
W 2020 r. trzynasta...
Już wysłane do samego zorro
W 2020 r. trzynasta...
,,Ja nie siądę do Twojej łodzi i nie...
W 2020 r. trzynasta...
No to załóż sobie konto anonimowe,a nie...
W 2020 r. trzynasta...
Nie zamierzam zakładać żadnego konta na...
W 2020 r. trzynasta...
to sam wyślij, w czym masz problem, w necie...
W 2020 r. trzynasta...
Wiesz kolego wyżej cokolwiek o wymiarze...
W 2020 r. trzynasta...
przecież to samo napisałem wyżej.....o...
W 2020 r. trzynasta...
Ona jako sędzina TK, tak samo zresztą jak...
W 2020 r. trzynasta...
Co mnie obchodzi jakaś lista stworzona przez...
W 2020 r. trzynasta...
to Jerzy ma chyba jakąś awersje do żydów,...
W 2020 r. trzynasta...
Widzisz Espuma, Twoja awersja do ŻYDÓW jest...
W 2020 r. trzynasta...
piszesz jakieś banialuki o worku cementu w...
W 2020 r. trzynasta...
Jurku w mojej rodzinie żydów nie ma. Na...
W 2020 r. trzynasta...
Jeden z popularniejszych aktorów p.J....
W 2020 r. trzynasta...
Proponuję tym co mają FB czy w inny sposub...
W 2020 r. trzynasta...
Kto pił wódkę ? Pewnie wszyscy...I Lech...
W 2020 r. trzynasta...
Ktoś powie, że za komuny to kradli. Jeśli...
W 2020 r. trzynasta...
Ale dyskusja mnie ominęła. Wszystkiego...
Odpowiedź Ministra...
embargo zostało nałozone za rządów PO...
Odpowiedź Ministra...
Na merytorykę raczej nie masz co liczyć "my...
Odpowiedź Ministra...
To forum jest i zawsze było bardziej...
Odpowiedź Ministra...
Skoro jesteśmy tacy tępi i beznadziejni to...
Odpowiedź Ministra...
Może skończmy o Owsiaku ... Mam pytanie czy...
Odpowiedź Ministra...
Barakuda - to że tyle zebrali to nie znacy...
Odpowiedź Ministra...
Dlatego wyżej napisałem, 27 finał, zebrano...
Odpowiedź Ministra...
nie chodziło mi o żaden telewizyjny...
Odpowiedź Ministra...
Bedę miał chwile to poczytam, ale ten art...
Odpowiedź Ministra...
co ty masz z tymi gumowcami? masz jakiś...
Odpowiedź Ministra...
nie chodziło mi o żadne koszty...
Odpowiedź Ministra...
Czy ktoś kto ma mozg, może myśleć ze...
Odpowiedź Ministra...
o Piotrowicza ci chodzi czy o kogo?
Odpowiedź Ministra...
Espuma daj spokój to tak jakbyś gadał z...
Odpowiedź Ministra...
wrzuciłeś jeden z drugim 5 zl do puszki i...
Odpowiedź Ministra...
Każdy, logicznie myślący, po dłuższej...
Odpowiedź Ministra...
Napiszę tak odpierdol się od Jurka pisowski...
Odpowiedź Ministra...
Owsiak ma przecież obrany cel zbiórki, wiec...
Odpowiedź Ministra...
Sądzę, że ma, bo jeżeli Minister Zdrowia...
Odpowiedź Ministra...
Prawda jest taka że Owsiak i jego rodzina...
Odpowiedź Ministra...
chłopie ja nic nie pisałem ani o...
Odpowiedź Ministra...
Dziś jest dziwna sytuacja, ,kto nie płaci...
Odpowiedź Ministra...
Rząd winien zajmować się całokształtem...
Odpowiedź Ministra...
a co ma WOSP do jablek ? nudzi ci sie chyba i...
Zbiornik 10.000 i 27.000 litrów
Jaka cena i w jakim stanie są?
Odpowiedź Ministra...
Skoro odpowiedź Ministra to ciekawy jestem...
Zakupię używany kombajn...
Witam Mam do sprzedania kombajn Joanna 3 z...
Odpowiedź Ministra...
Sprawdź s97 ile Ukraina exportuje pszenicy,...
Odpowiedź Ministra...
Oprócz tych czynników wcześniej...
W 2020 r. trzynasta...
Nie pamiętam aby mi ktoś dupę ściskał....
W 2020 r. trzynasta...
Artemida,w kluczowym momencie trzeba bylo...
W 2020 r. trzynasta...
takie były czasy. Jak ktoś miał kontakty,...
Australia: Spłonęły sady
Niech podziękują pseudo ekologom ... i...
W 2020 r. trzynasta...
Może kontrowersyjnie ale trochę w temacie....
Australia: Spłonęły sady
...i misie koala też :(:( Hetmanie widać...
Australia: Spłonęły sady
Za to co napisałeś powinieneś się......
Australia: Spłonęły sady
Szkoda że tak mało się sadów spaliło
W 2020 r. trzynasta...
A co mieli zrobić Niemcy po zakończeniu...
W 2020 r. trzynasta...
Nie było mnie chyba rok i dalej to samo ....
W 2020 r. trzynasta...
ZAP S.A. od czasów "dobrej zmiany" są...
W 2020 r. trzynasta...
skad znasz przypadki 30 losowań ? skąd masz...
W 2020 r. trzynasta...
Jak można mieć inne zdanie na temat...
W 2020 r. trzynasta...
Marnie kolego wytłumaczyłeś, kopiujesz...
W 2020 r. trzynasta...
ale ludzie widzą tylko TVPis, jak była...
W 2020 r. trzynasta...
Espuma- prawdziwe fakty napisałeś. A co do...
W 2020 r. trzynasta...
nikt nie siedzi bo posłowie PO razem z...
W 2020 r. trzynasta...
wkradł się błąd *Pis przez lata zrobił...
W 2020 r. trzynasta...
Kogo z PO skazali za ta afery? ja wypisałem...
W 2020 r. trzynasta...
głosujesz na konfederacje i co to daje jak...
W 2020 r. trzynasta...
Jesteś kolego trochę zabawny, tzn ja tak to...
W 2020 r. trzynasta...
30) Przyjęcie ustawy o ograniczeniu...
W 2020 r. trzynasta...
To głosuj na poprzedników, jak lepiej...
W 2020 r. trzynasta...
Większa część społeczeństwa jest innego...
W 2020 r. trzynasta...
Większość tego rzad zrobił przed wyborami...
W 2020 r. trzynasta...
Jak bym miał obstawiać ,to jesteś chyba...
W 2020 r. trzynasta...
20. Ograniczył możliwość zaliczania do...
W 2020 r. trzynasta...
Kazdy widzi i pisze ze Pis przynajmniej coś...
W 2020 r. trzynasta...
Dokładnie nawet mając inne poglądy można...
W 2020 r. trzynasta...
Muszę pogratulować wszystkim stroną dość...
W 2020 r. trzynasta...
Co kogo interesuje właściciel w roku 2016,...
W 2020 r. trzynasta...
CO SIE Z WAMI DZIEJE!!! Plujecie na siebie....
W 2020 r. trzynasta...
To Ty szukasz jadu i dalej go podsycasz , bo...
W 2020 r. trzynasta...
Rozumiem, że qmaty życzył aby to co...
W 2020 r. trzynasta...
Najpierw : ,,Poco tyle jadu", a potem...
W 2020 r. trzynasta...
Koledzy , jako sadownicy mamy wspólne...
W 2020 r. trzynasta...
Wystarczyło zabrać mafiom vatowskim, a nie...
W 2020 r. trzynasta...
Żadna władza nic nie daje jedynie dzieli to...
W 2020 r. trzynasta...
Artemida, jak można cofnąć przywilej,...
W 2020 r. trzynasta...
proszę. Walczyć nie zamierzam z moim...
Budowa zbiorników wodnych...
Klasyczna informacja w stylu "wiem że dalej...
W 2020 r. trzynasta...
Trzecia wojna światowa wisi na włosku to i...
W 2020 r. trzynasta...
A czemu nie komentujesz tego co się dziś...
W 2020 r. trzynasta...
aaa dziwi cie. Ale sprzedanie po 89r kilku...
W 2020 r. trzynasta...
Dziwi mnie ta chęć do rozliczania...
W 2020 r. trzynasta...
16 marca 2015 r Grupa ITI i Grupa Canal+...
W 2020 r. trzynasta...
Miłość do Pisu, jest taka sama jak...
W 2020 r. trzynasta...
Bo miłość do PiSu jest ślepa
W 2020 r. trzynasta...
Gdzie ty żyjesz jak nie widzisz dodatkowych...
W 2020 r. trzynasta...
aha jako ciekawostka odnośnie mediów, skoro...
W 2020 r. trzynasta...
opłaty to podnoszą samorządy tam gdzie PO...
W 2020 r. trzynasta...
Absolutnie nie popieram żadnej z poprzednich...
W 2020 r. trzynasta...
Żałosne jak ludzie potrafią być...
W 2020 r. trzynasta...
Uzurpować to sobie można ale kto by Cie...
W 2020 r. trzynasta...
Przykro mi ale nie uzurpuję sobie być...
W 2020 r. trzynasta...
nie tak dawno pisałeś że rząd nic nie...
W 2020 r. trzynasta...
Słowo guru ma wiele znaczeń - choćby...
W 2020 r. trzynasta...
Zauważyłem że Artemida to swoisty Guru i...
W 2020 r. trzynasta...
Tak tylko każda władza " bierze " co uważa...
W 2020 r. trzynasta...
Czyli nie chcesz aby coś dawali ale masz...
W 2020 r. trzynasta...
A jest amnezja...
W 2020 r. trzynasta...
to że rząd nie ma własnych pieniedzy to...
W 2020 r. trzynasta...
Artemida to typowy objaw amnezji wstecznej.
W 2020 r. trzynasta...
Espuma zacny - żaden rząd nie ma własnych...
W 2020 r. trzynasta...
nie chcesz dyskutować bo nie masz w ręku...
W 2020 r. trzynasta...
Kargul z Pawlakiem też byli wiecznie...
W 2020 r. trzynasta...
Nie będę wdawał się w partyjną...
W 2020 r. trzynasta...
i wreszcie jest sprawiedliwie. Dlaczego ktoś...
W 2020 r. trzynasta...
Czyli co z tego wynika,że PiS dołożył...
W 2020 r. trzynasta...
To jak 4/5 WSZYSTKICH polityków. :) PSL jest...
W 2020 r. trzynasta...
A teraz PiS zabierze z OFE 160 mld,ale...
W 2020 r. trzynasta...
Nie sposób przejść obojętnie czytając...
W 2020 r. trzynasta...
nie przeszkadzało mu to iść z nimi w...
W 2020 r. trzynasta...
Powiem dosadniej PSL to taka polityczna Ku..a...
W 2020 r. trzynasta...
co sąsiad dostaje 500+ a ty nie i cie boli ?...
W 2020 r. trzynasta...
PSL to zorganizowana grupa przestępcza...
instagram