Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
2018_Agrosiemx_Imidan

Wycofanie owoców z rynku

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 82), Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że dla ilości produktów wynikających z powiadomień złożonych w dniu 19.01.2018 r. określono wysokość współczynnika przydziału, stosowanego w odniesieniu do następującej grupy produktów:

  • jabłka oraz gruszki – 0,09


Ponadto, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że nie wyczerpano ilości dla śliwek i brzoskwiń, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2) oraz pkt. 3) ww. rozporządzenia Rady Ministrów zatem, w dalszym ciągu Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują powiadomienia dla ww. produktów.

źródło: arimr.gov.pl ARiMR informuje, iż w dniu 19.01.2018 r. zakończono przyjmowanie Powiadomień (bezpłatna dystrybucja/inne przeznaczenie) dla grupy produktów jabłka i gruszki.

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 82), Prezes ARiMR informuje, iż z uwagi na przekroczenie ilości, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) ww. rozporządzenia, tj.:

  • 77 565 ton – łącznie jabłka oraz gruszki,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 19.01.2018 r. zakończyła przyjmowanie powiadomień w zakresie operacji wycofania z rynku na bezpłatną dystrybucję oraz inne przeznaczenie dla ww. grupy produktów.

W związku z powyższym, powiadomienia dla ww. grupy produktów złożone po dniu 19.01.2018 r. nie podlegają rozpatrzeniu, w konsekwencji żadna pomoc finansowa Unii Europejskiej za operacje wycofania z rynku na bezpłatną dystrybucję oraz inne przeznaczenie w odniesieniu do tych powiadomień nie zostanie przyznana.

źródło: arimr.gov.plAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. uruchamia dla producentów owoców kolejny mechanizm WPR "Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców".

Począwszy od dnia 19 stycznia 2018 r. producenci owoców zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Regionalnego ARiMR - Powiadomienie o zamiarze dokonania operacji wycofania z rynku produktów.

 

Formularz Powiadomienia (PW-1/596) dostępny tutaj >>>

 

Instrukcja wypełniania Powiadomienia (IP-1/596) dostępna tutaj >>>


Jednocześnie informujemy, iż powiadomienia złożone przed ww. terminem tj. przed dniem19 stycznia br. nie będą rozpatrywane ze względu na wejście w życie przepisów ww. rozporządzenia od tego dnia.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 82), Prezes ARiMR informuje, iż ilości przeznaczone do wykorzystania to:

  • 77 565 ton jabłek i gruszek
  • 510 ton brzoskwiń
  • 425 ton śliwek


które mogą zostać objęte wsparciem w ramach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2017/1165. W związku z tym, podmioty o których mowa w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, mogą składać powiadomienia dotyczące ww. produktów do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARIMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę, nie później niż 7 dni przed planowanym dniem przeprowadzenia danej operacji.

Powiadomienia przyjmowane są w godzinach pracy danego Oddziału Regionalnego Agencji.

Za datę złożenia Powiadomienia (...) rozumie się:

  • w przypadku złożenia powiadomienia osobiście (lub przez upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia osobę) - datę jego złożenia w kancelarii Oddziału Regionalnego Agencji,
  • w pozostałych przypadkach, tj. przesłania pocztą elektroniczną, datę jego wpływu do właściwego Oddziału Regionalnego Agencji w godzinach pracy Oddziału Regionalnego.


Realizacja operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji lub innego przeznaczenia zgodnie RDK (UE) nr 2017/1165 musi być zakończona do dnia 30 czerwca 2018 r.

Zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, w dniu w którym suma ilości produktów wynikających z powiadomień przekroczy ww. ilość produktów, Prezes ARiMR poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o:

  1. zakończeniu przyjmowania powiadomień dotyczących operacji obejmujących odpowiednią grupę produktów;
  2. wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów wynikających z powiadomień złożonych w tym dniu.


Szczegółowe informacje o zasadach wsparcia producentów owoców oraz ich odbioru oraz pozostałe wymagane do złożenia formularze, z którymi należy się zapoznać, można uzyskać tutaj >>>

UWAGA :
Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku złożenia do ARiMR znacznej liczby powiadomień, w których zgłoszone ilości produktów, dotyczące wycofań z rynku, przekroczą dostępne ilości do wykorzystania w ramach danej grupy, wówczas dla tej grupy współczynnik przydziału może zostać określony na poziomie 0,00.

Oznacza to, że żadna ilość produktów z tej grupy nie zostanie przydzielona producentom do przeprowadzenia operacji wycofania w ramach rozdysponowania, o którym mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r.

W przypadku, gdy producent owoców składający Powiadomienie, na zgłoszonej w Powiadomieniu działce i dla danego produktu, poniósł stratę/szkodę w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych, to ilość produktu zgłoszona w Powiadomieniu powinna uwzględniać tę stratę/szkodę, co oznacza że pomimo jej poniesienia producent mógł wyprodukować z danej działki zgłoszoną w Powiadomieniu ilość danego produktu.

We wszystkich przypadkach dotyczących producentów owoców, którzy złożyli Powiadomienia a jednocześnie zgłosili do ARiMR poniesione straty/szkody powstałe w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych na działkach i dla produktów zadeklarowanych w Powiadomieniach, przeprowadzona zostanie szczegółowa weryfikacja możliwości uzyskania danego plonu, tj. ilości produktu zgłoszonej w Powiadomieniu.

Zasady składania Powiadomień - dostępne tutaj >>>


źródło: arimr.gov.plOd 19 stycznia 2018 r. będą obowiązywać nowe przepisy, które umożliwiają producentom rolnym skorzystanie z kolejnego unijnego mechanizmu wsparcia rynku owoców, w związku z kontynuacją wprowadzonego przez władze Federacji Rosyjskiej zakazu przywozu określonych produktów rolnych z państw Unii Europejskiej – poinformowało dziś - 17 stycznia 2018 r.  MRiRW.

Nowe rozporządzenie przewiduje możliwość uzyskania wsparcia finansowego za przeprowadzenie m.in. operacji wycofania z rynku określonych gatunków owoców w terminie do 30 czerwca 2018 r. W przypadku Polski, w ramach tych operacji przewidziano możliwość wycofania z rynku 76 500 ton owoców. Jednocześnie przepisy UE umożliwiają wycofanie z rynku dodatkowo 2 tys. ton owoców, wybranych przez państwo członkowskie.

Przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. zasady funkcjonowania systemu wsparcia są podobne do poprzednich mechanizmów wsparcia sektora ogrodniczego, uruchomionych w związku z rosyjskim embargo. Na podstawie przepisów krajowych organizacje producentów owoców i warzyw oraz producenci indywidualni będą mogli dokonywać operacji wycofania z rynku. Istotną zmianą w realizacji mechanizmu wsparcia jest jego przekazanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w związku z wygaszeniem z dniem 1 września 2017 r. Agencji Rynku Rolnego.

Jak informuje MRiRW aktualne informacje na temat obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych oraz wymogów mechanizmu znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/zadania-przekazywane-z-agencji-rynku-rolnego.html, w zakładce „Embargo rosyjskie”.7 sierpnia 2014 r. rząd rosyjski wprowadził zakaz przywozu do Federacji Rosyjskiej niektórych produktów rolnych pochodzących z UE, w tym owoców i warzyw. W czerwcu 2015 r. władze rosyjskie podjęły decyzję o kontynuacji embargo do sierpnia 2016 r. 29 czerwca 2016 r. zakaz ten został przedłużony do końca 2017 r., natomiast w czerwcu 2017 r. – do końca 2018 r.

Wobec takich działań Komisja Europejska wprowadziła przepisy umożliwiające przeprowadzenia m.in. operacji wycofania z rynku określonych gatunków owoców w terminie do 30 czerwca 2018 r.

W celu wprowadzenia do polskiego porządku prawnego możliwości udzielania tymczasowego nadzwyczajnego wsparcia na podstawie przepisów rozporządzenia 2017/1165 w odniesieniu do operacji kwalifikujących się do tego wsparcia, przeprowadzonych w okresie do 30 czerwca 2018 r., przyjęte zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej, które wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia jego publikacji.

W ww. rozporządzeniu Rady Ministrów przewidziano podobne zasady funkcjonowania systemu wsparcia, do tych, które przewidziano w krajowych przepisach wdrażających uregulowania UE, na podstawie których uprzednio uruchomiono poprzednie mechanizmy wsparcia sektora ogrodniczego w związku z rosyjskim embargo.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej dostępne tutaj >>>

Jak wynika z powyższego rozporządzenia producenci będą mogli wycofać: 77 565 ton jabłek i gruszek, 425 ton śliwek i 510 ton owoców brzoskwini i nektaryny.


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1165 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców dostępne tutaj >>>REKLAMA
2018_Syngenta_Topas_1
2018_Agrosimex_Imidian
2018_Syngenta_Affirm_1

komentarze (57):

dodaj komentarz
vasyl69
vasyl69 12.01.2018 20:32 Witam, czy podany jest gdzieś termin przyjmowania powiadomień ? Bo jakoś nie mogę się doczytać.
Dromik
Dromik 16.01.2018 14:56 19 stycznia

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Jerzy66
Jerzy66 12.01.2018 20:46 Rozporzadzenie wchodzi w zycie 7 dni od ogloszenia tj od 11-go

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jerzy45
jerzy45 12.01.2018 21:07 Zgoda. Rozporządzenie wchodzi... Jednak interesującym jest od kiedy i do kiedy będą przyjmowane wnioski...Oby nie było to od 8:00 do 8:05.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

janflaster
janflaster 12.01.2018 22:06 zawsze wiedziałem że wykształcenie nie zawsze idzie w parze z mądrością ,im urzędnik wyższy w hierarchii tym bardziej oderwany od rzeczywistości. Jakim cudem ktoś do 30 czerwca wycofa śliwki czy brzoskwinie?Jaja sobie robią z sadowników uprawiających te owoce czy to zwyczajna niewiedza,oba warianty źle o nich świadczą.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

artemida
artemida 13.01.2018 08:07 Ależ jest wspaniała okazja na wycofanie z rynku, można dać po skrzyni/skrzynce pięknych jabłek dla sztabów WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. I splendor dla sadownika, i uciecha dla wolontariuszy, i ... dopiszcie co kto chce.
artemida
artemida 14.01.2018 09:14 Widzę, że znacznej części sadowników nie odpowiada zaproponowany, przeze mnie, sposób promocji owoców swojej pracy. Jest okazja... Dla wielu, zasługująca na Nagrodę Nobla, inicjatywa wciąż jest czymś co należy dyskredytować/ zniesławiać... No cóż, punkt widzenia zależy od pozycji oceniającego. Ci co stoją często krytykują, ci co znajdą się w pozycji horyzontalnej /np w szpitalu/ zmieniają zdanie szukając czy jakiś aparat z czerwonym serduszkiem może przynieść mu ulgę. Jeszcze dramatyczniej wygląda to gdy chodzi o dzieci, wtedy ...
artemida
artemida 14.01.2018 14:11 Oglądając transmisję widzę w wielu miejscach jabłka. Jak widać wielu postępuje, jak im rozsądek nakazuje...
jerzy45
jerzy45 14.01.2018 18:45 Tak. Masz słuszność @artemido. Widać, to szczególnie po minusach, które dostałeś... Pewnie dostałeś je od zwolenników "dobrej zmiany" i tych wszystkich, którzy plują i rzucając kłody pod nogi Orkiestry i mego imiennika Jurka Owsiaka. Powszechnie wiadomo, że Jurki fajne chłopaki są... Ci, co stawiają minusy wyrazili w ten sposób postrzeganie potrzeb bliźnich, a szczególnie tych bezbronnych, nowo narodzonych dzieci. Jaki ci ludzie mają problem ? Są "napchani" propagandą niczym ten baran, co szewczyk Dratewka niósł. Ich problemem jest to, że jak się mówi w moich stronach, to, że ciągle mają rozdziawione japy, by im w nie ładować. Pamiętasz @artemido, powódź, gdy Wisła wylała ? Ile pomocy wówczas otrzymali. A może trzeba było się zastanowić wpierw, by cokolwiek ofiarować... Osobiście dałem tonę zboża i kilkaset złotych. Widać z tego, że wyrzuciłem tylko pieniądze w błoto.. Następnym razem trzeba się głęboko zastanowić zanim komuś w takich sytuacjach pomogę... Pamiętajcie młodzi. Kiedyś będziecie mieli dzieci, albo już je macie. Kiedyś i was choroby dopadną i kiedyś się zestarzejecie... Obyście nie musieli leżeć w łóżkach i czekać, aż przyjdzie Pani Śmierć i wybawi was z tego, że będziecie mieli na sobie pampersy, będziecie robić i sikać pod siebie...A może skończycie w jakimś hospicjum, gdzie będzie serduszko WOŚP i wówczas dopiero zapłaczecie, tak, jak zapłakał Piotr, gdy trzy razy wyparł się Pana.
artemida
artemida 14.01.2018 21:01 Widzisz Jerzy, serce rośnie kiedy się widzi entuzjazm tysięcy tych którzy, często pierwszy raz zaistnieli choćby chodząc z puszką wśród przechodniów. Serce się kraje kiedy ludzie ze świecznika czy z giełdy dyskredytują tych którzy z potrzeby serca coś ROBIĄ. Często widzę jak ci wielcy gdy staja się mali, jak nie wiedzą co z sobą zrobić... WOŚP TO TEŻ PIENIĄDZE ale, przede wszystkim budzenie społecznego zaangażowania.
artemida
artemida 15.01.2018 20:56 Po tych wpisach i punktach pod nimi umieszczonych przypomniała mi się anegdota;
Pyta prymas Sobieskiego; dlaczego jest coraz gorzej z polskim stanem rycerskim? Król na to; Polacy chcieliby rekruta nie dawać, podatków nie płacić i czekają że Pan Bóg będzie za nich wojował. Chyba aluzja aż nadto czytelna...

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Stefek
Stefek 13.01.2018 17:55 Z matematyki wynika że zgłoszenia powinny być przyjmowane 18.01. Nie decyduje kolejka ale termin a potem ewentualna redukcja. Ciekawe czy w tym sezonie będzie zainteresowanie bo cena jak na ten rok to umiarkowana.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

tarkowski
tarkowski 13.01.2018 18:55 a cena zostaje taka sama ?
chyba kwestia ilosci zgloszen (hektarow) i de minimis przymrozkowego... czy bedzie sie liczylo czy poodcinaja procenty wymarzniecia

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

sylit100
sylit100 13.01.2018 19:26 a czy w tym roku też będzie tylko 10 ton na gospodarstwo, czy może więcej

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

kkkkkk9
kkkkkk9 14.01.2018 11:42 witam .czytajac rozporzadzenie wynika ze jak sie wzielo odszkodowanie za gradobicie to tez nie bedzie mozna wycofac a jesli bedzie mozna to tylko i wylacznie przez grupe z ktora sie umowe podpisze
czy ktos moze wiecej wie na ten temat

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

radziek12
radziek12 14.01.2018 13:36 Pomoc deminimis dostali ci u których wystąpiły szkody mrozowe jak w tym roku minimum 70% strat więc na zdrowy rozum 30% zostało czyli 9180kg patrząc na ustalony maksymalny plon z hektara 30600kg.Może w tym roku bezie większy współczynnik przydziału i uda się coś wycofać Inna sprawa ze wnioski przymrozkowe i embargo przyjmuje ta sama instytucja ARiMR czyli ten sam system informatyczny czyli jak będą chcieli szybko znajdą potrzebne informacje
mdarek
mdarek 15.01.2018 07:37 Nic Ci nie zostało na wycofanie ,dlatego ze zlożyłes o pomoc deminis na całą powierzchnie gospodarstwa. A podwójna pomoc jest nie dozwolona.
radziek12
radziek12 18.01.2018 05:18 Okazuje się ze miałem rację

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

josu20
josu20 14.01.2018 15:24 5196 euro to jakieś 11 ton i znowu ograniczenia na ha, żeby ktoś faktycznie nie oddał za darmo...
Wszystko zależy od współczynnika...

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

sadownik999
sadownik999 15.01.2018 18:40 A czy można oddać agencji pieniądze wzięte po przymrozkach żeby skożystać z bezpłatnej dystrybucji
Dromik
Dromik 16.01.2018 14:59 No bez przesady... To w końcu przemarzło, czy nie...
SlawekS
SlawekS 16.01.2018 17:14 Jeżeli przydział kg na bezpłatną wyjdzie za mały, to okaże się, że jednak wymarzło i będzie chciał te oddane pieniądze odzyskać ;)
decosta
decosta 16.01.2018 17:23 Można plus odsetki!!!
jacenty82
jacenty82 16.01.2018 22:08 Pieniądze wzięte po przymrozkach trzeba oddać do organizacji charytatywnej, w urzędzie skarbowym trzeba wyrazić skruchę, do tego jeszcze zaświadczenie od proboszcza i można składać wnioski na bezpłatną dystrybucję, bezpłatną bo przecież płacą za nią, nawet jeżeli się nie wycofa. Najważniejsze żeby wycofanie owoców na bezpłatną dystrybucję było bezpłatne i żeby było to wycofanie, nawet jeżeli nie są to owoce tylko powietrze, bo nawet jak będzie to CO2 to też zapłacą, bo w końcu hodujemy drzewa które wycofują CO2, więc płacić powinni podwójnie.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Sadownik1953
Sadownik1953 16.01.2018 17:47 Jak to w końcu jest będzie można samemu wysyłać , czy poprzez grupę ?
mdarek
mdarek 16.01.2018 17:51 Nie przysługuje wycofanie producentom będącym członkami organizacji producentów oraz wszystkim tym którzy uzyskali odszkodowanie za grad bądź przymrozki nie zależnie czy jest to odszkodowanie z ARIMIR czy firmy ubezpieczeniowej.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Sadownik1953
Sadownik1953 16.01.2018 18:15 Czyli jak wziąłem cały tysiak do ha na mróz bo to niebyl przymrozek to mi nieprzysluguje?

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

gk2804
gk2804 16.01.2018 18:58 tu prawdopodobnie nie chodzi o grad tylko protokol pomrozkowy i deniminis,jesli bylo ubezpieczone to dobrze bo kazdy ustawowo powinien miec 50%ubezpieczone,np jesli mialem szkode 11% 89%zostalo nie mialem protokolu pomrozowego nie wziolem deniminis to mam nie skorzystac bezplatnej dystrybucji.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jonatansad
jonatansad 16.01.2018 20:15 dziś w agrobiznesie mówili ze 19 stycznia będzie można składać powiadomienia do arimr ,

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jerzy45
jerzy45 17.01.2018 14:36 To, że ktoś coś mówił nie jest faktem. Na stronie ARiMR ciągle nie ma formularza zgłoszeniowego ... Teraz jest środa 14:35. Zaraz kończą pracę, a nadal nic nie wiadomo. Tak działa pisowska machina. Poobsadzali swoimi ludźmi, którzy nie są kompetentni...Swój swego. Rozwalono cały system, a my zostaliśmy na lodzie... Co będzie jutro ? A wnioski tylko w piątek... Porąbany, by nie powiedzieć poj****y...
decosta
decosta 17.01.2018 22:12 Jerzy załóż partię będziemy na Ciebie głosować i wszystko wróci do normy?
jerzy45
jerzy45 18.01.2018 00:06 W tym momencie odwracasz @Decosto kota ogonem i źle interpretujesz wydarzenia. Ubiegłe lata wykształciły w powiatowych i wojewódzkich ośrodkach wykwalifikowaną kadrę ludzi, którzy niekiedy byli w tych instytucjach od początku ich powstawania. Oni znali nasze problemy od podszewki i byli w stanie nawet w środku nocy nam pomóc...To była wykwalifikowana kadra ! Co zaszło ? Obsadzono kierownicze stanowiska swymi , partyjnymi ludźmi, którzy z rolnictwem, z jego specyfiką nie miel nic wspólnego. U mnie zasiadł facet od wuefu... Co on K**** może wiedzieć ? Pewnie tyle, co w stadninach koni, czy w innych jednostkach. To, że miałbym założyć partię nie ma nic wspólnego z tym, że rozpiepszon* dobrze działające struktury. Przykładem niech będzie Ministerstwo Spraw Zagranicznych...( Miałem tam szwagra z kieleckiego...) Szwagrem jest nędznym, to gnojek. Jednak muszę mu oddać cześć - fachowiec przez wielkie F. Zna kilka języków, pracował w kilku ambasadach min. w Berlinie w Genewie...Co zrobiono z tzw. kadrą cywilną, która musiała zdawać egzaminy państwowe z co najmniej dwóch i z wielu innych rzeczy. Co zrobiono ? Zastąpiono miernymi, wiernymi... Tak nigdy w tym kraju niczego nie zbudujemy, co ma trwałe i nie podważalne podwaliny demokratycznego państwa...I tyle @decosto. Chyba, że Ty inaczej pojmujesz Państwo - koryto, koryto...
jerzy45
jerzy45 18.01.2018 00:09 Aha... Co do partii. Nie mam zamiaru jej zakładać. Jeśli miałbym startować w powszechnych wyborach, to na urząd Prezydenta.
decosta
decosta 18.01.2018 08:15 Widzisz to co Ci pasuje , masz wąskie pole widzenia, ale niedługo będę wybory ! Tyle pieniędzy co z Polski to nigdzie w Europie nie wyprowadzono przez ładnych parę lat . W Warszawie jest mistrzostwo świata , ludzie żyją po 130 lat , a rachunki za telefon po 50 tyś. Na koniec lider PO jest podobny tylko do jednego zwierzątka ???
artemida
artemida 18.01.2018 09:37 Jakiego???
SlawekS
SlawekS 18.01.2018 12:44 Jerzy, masz wszystko na stronie internetowej. Co Ty byś jeszcze chciał? Ja pamiętam jeden z pierwszych naborów za PSL, gdzie nikt nie został poinformowany w internecie, a wiedzieli tylko Ci co mają wiedzieć, poinformowani drogą pantoflową.....
Na Podkarpaciu dobra zmiana w ARiMR działa, właśnie telefonował do mnie pracownik OR Rzeszów z informacją o możliwości złożenia wniosku jutro. Wcześniej tego nie było...
Co do Twojego szwagra, nie domyśliłeś się, że może wyrzucili go bo jest "nędznym gnojkiem"? Chyba w MSZ powinni pracować ludzie mający lepsze relacje z otoczeniem i na miejsce Twojego szwagra znaleźli pewnie kogoś z językiem niemieckim o wyższej kulturze osobistej. Jeszcze nie wszystkie "dobre struktury" wymieniono, ta warszawska wydaje się trzymać twardo, ale już nie długo... Tyle w temacie, bo znowu polityką forum zaśmiecasz.
decosta
decosta 18.01.2018 14:04 Bardzo delikatnie osiołek!!!
jacenty82
jacenty82 18.01.2018 14:10 SlawekS - fakt że do Ciebie ktoś dzwonił z OR Rzeszów potwierdza fakt że układy i układziki mają się dobrze, do mnie nikt tam nie dzwonił, bo takowych nie mam. To był zły przykład.
Wy tu debatujecie żeby parę złotych wsparcia uzyskać, a tymczasem Ukraińcy zaczynają handlować z zachodem. Skupcie się na sprawach istotnych, czyli jak poprawić wizerunek w Europie tego "polskiego jabłka"
decosta
decosta 18.01.2018 14:15 Ja podlegam po łódzki oddział i dosyć sporo mam doczynienia od 2002 r i w tym czasie mogę napisać, że zamiany na szczeblu kierowniczym były bardzo często. Podpisywane umowy przeważnie były zatwierdzane przez" pełniącego obowiązki" i tyle w tym temacie . Także każdy ma swoje spojrzenie na rzeczywistości, która go otacza.
SlawekS
SlawekS 18.01.2018 16:17 Jacenty - otóż wierz lub nie, ale układów w agencji nie mam i nie miałem. Nawet kontakt z nią utrzymuję z reguły pocztowy, z racji odległości 100km. W tym kraju może działać jednak coś normalnie, jednak bez zmian tej normalności nie da się niestety zaprowadzić. I może powiem nie politycznie, ale to nie sprawa tej czy innej partii, ale mentalności pokolenia. Musi odejść pokolenie wychowane na układach, tak jak musi odejść pokolenie produkujące "byle jak" i poniżej kosztów produkcji..... Smutne, ale tego nie przeskoczysz.
jacenty82
jacenty82 18.01.2018 17:22 Tak więc zgadzamy się że układy i układziki to nie jest problem polityczny, tylko problem z naszymi głowami. Dlatego na zmiany trzeba będzie czekać długo, bardzo długo, może nawet nigdy się ich nie doczekamy. Produkowanie i sprzedawanie poniżej kosztów produkcji to też problem mentalny.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jerzy45
jerzy45 18.01.2018 19:07 ...cyt..."Tak więc zgadzamy się że układy i układziki to nie jest problem polityczny, tylko problem z naszymi głowami."
No powiem @jacenty82 tą wypowiedzią udowodniłeś, że U Ciebie wszyscy "zdrowi" Powiem - powaliło mnie na kolana - mistrzostwo świata...
Co do mojego szwagra chcę Cię zapewnić, że jest fachowcem w reprezentowaniu naszego Państwa poza granicami kraju... Podałem tylko dwie stolice, ale dodam także, że była i Moskwa i Singapur. Zresztą to tu na portalu przedstawiłem kilka prywatnych fotek, gdzie były w Singapurze promowane polskie jabłka !
"Nędznym gnojkiem" @SlawekS jest dla mnie i dla mojej rodziny, a także dla swojej po kondzieli. Tobie akurat nic do tego, i gdyby zaistniała taka sytuacja krytykowania przez Ciebie mego szwagra w mej obecności dostałbyś normalnie w pysk ode mnie. Trochę kultury.
Twoje sugestie, że "Co jeszcze bym chciał", są nie trafione. Spójrz na datę opublikowanego mego komentarza z datą udostępnienia na stronach Agencji stosownych formularzy. To było w środę, a dzisiaj jest czwartek. Piszesz po 23 godzinach swój komentarz, ale robisz z tego pianę, bo się puszysz.
Co do układów, układzików ? To nie jest polityka, gdy mianowany przez polityka urzędnik ciągnie za sobą ogon swoich znajomków, znajomych królika, szwagrów itd...? To nie jest polityka ? Jakoś @ niewielu narzeka, tylko ciągle Ty i kilku innych uczestników o poglądach zbliżonych do tej dobrej ( ha, ha...) zmiany. Jeszcze rękę wyciągniecie z nocnika...Pozdrawiam.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jerzy45
jerzy45 18.01.2018 19:16 Powinno być @SławekS, a jest tylko @.
Wielu nie tylko tu, ale na konkurencyjnym portalu z literką e- zadawało pytania... czy mogą składać papiery gdy wzięli te 1000 pln za przymrozki. Odpowiadam. Tak. Jedna nie wyklucza drugiej, jednak są pewne wówczas warunki. Jeśli szkoda była 75 %, a plon jabłek w Agencji jest ok. 30 t/ha, to składający wniosek musi uwzględnić wówczas plon rzędu ok. 7 ton. Podejrzewam, że będą to kontrolowali... Jak ? Tego nie wiem. Jednym słowem wszystko w tej sprawie jest jasne. Tylko jedno człowieka wkurza w tych papierzyskach. Język. Mogliby uprościć nazewnictwo, terminologię, ... by było zrozumiałe dla każdego bez względu na to, czy ma kursy komputerowe, czy ma porządne wykształcenie i słownik wyrazów obcych, czy słownik terminów urzędniczych... Może będzie to dla wielu śmieszne, ale ci, co mają już swój wiek będą mili problemy i tu i przy składaniu wniosków drogą elektroniczną...

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jerzy45
jerzy45 18.01.2018 19:26 @decosta ... Ciągle słyszę z tej "lepszej" strony Polski o wyprowadzaniu pieniędzy z Ojczyzny. Pytam się - czy obrabowali NBP ? Pewnie skubnęli Kulczyka, bądź Solorza... Może to Rydzyk, czy TVP, Mercedes WV...itd.A, jak to się ma do dopłat do subwencji dla rolnictwa... Pewnie powiesz, że zagraniczne firmy działające w Polsce powinny zabierać tylko czysty zysk, a nie koszty, ...Czy markety, które "jadą" na 2 - 2,5 % marży także są zaliczane do tych, co wyprowadzają... Co w ogóle znaczy termin - "wyprowadzono" ? Może tak, jak z tymi końmi Micka Jaggera... One też wyprowadzone zostały...
Pytań wiele. Jednak jeśli znasz odpowiedź na takie pytania i masz dowody na choćby drobne przestępstwo, to pędź do prokuratury ! Jeśli wiesz, a nie doniesiesz, a wypowiadając się publicznie, to wiesz na pewno - możesz zostać w przyszłości pociągnięty do odpowiedzialności...
decosta
decosta 18.01.2018 21:40 @Jerzy .... U nas w okolicy dwie firmy paliwowe mają bardzo duże problemy a jeszcze dwa lata temu robili interesy życia, bo cysterny z Niemiec wjezdzaly bez problemu to są fakty .

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jerzy45
jerzy45 19.01.2018 10:55 Mam wrażenie ! @decosta , że ten nick, który widnieje powyżej jest dla mnie :) Nie rozumiem, co cysterny z paliwem mają wspólnego z tym wyprowadzaniem ? One zostały wprowadzone na terytorium RP ! :) To, że kilku nieuczciwych ludzi wyłudza VAT nie jest tym, co sugerujecie, albo wręcz wmawiacie każdemu napotkanemu, że wzięli (skradli, uprowadzili ...) nie zapłacili, uciekli. Jednym słowem popełniasz myślowy błąd. Jednak nie posądzam Cię o brak podstawowej wiedzy w tej kwestii, bo wówczas i polskie jabłka, gdy są sprzedawane przez Polaka gdzieś tam, to tamci pośrednicy "okradają" tegoż Polaka, bo płacą mu np. 60 gr., gdy sami kasują np. 1 euro. To powinno być piętnowane ! Tylko nie tamtego kogoś, tylko tzw. inaczej myślącego Polaka. Nie sądzisz, że nas dobija zwykła głupota ? Nie potrafimy tak się zorganizować, by zdominować europejski rynek jabłek w takim stopniu, by np. w Holandii, Włoszech, czy Belgii płakali i wycinali swe sady ! Nie potrafimy ! Potrafimy jednak narzekać, biadolić, skakać sobie do oczu i robić idiotyczne akcje pt. wycofanie owoców z rynku. Wycofanie, to zniszczenie ! Ktoś pisał - wycofane, ale tylko dawać szkołom, szpitalom...itd. To co to znaczy ? W ubr. takim sposobem "wycofałem" kilka ton owoców...Kto je zjadł ? Ogół tamtejszej populacji.
Wracając do tego, co napisał @SlawekS o polityce, to chciałbym powiedzieć tylko jedno. Polityka jest wszechobecna w naszym życiu. Cena chleba, wody w butelce, piwa,, czy wódy, auta, czy węgla, to polityka. Gdyby jednak całą" winę" za ciąg zdarzeń w naszym życiu zwalić na Pana Boga, to trzeba dostrzec i w Jego działalności kierowanie się względami czysto politycznymi, bo nie każdy wyznawca Jego ideologii ma to samo, co sąsiad zza płotem. Polityka, to jest to, co z nami "robią", jak wpływają na nasze życie...

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jerzy45
jerzy45 19.01.2018 11:09 Chciałbym jeszcze odpowiedzieć sobie na pewną tezę, którą postawiłem wyżej - zdominowanie rynku owoców na europejskim i nie tylko rynku. Recepta jest prosta. Powołanie konsorcjum, w ramach którego sąsiad nie będzie "zwalczał" sąsiada, że głupek z administracji nie wymyśli, że pod dom innego sadownika zwalą TIR-a jabłek, kapusty, czy marchwi. Receptą na bolączki polskich jabłek miały być tzw. grupy. Jednak one miały w jakiś sposób uporządkować, wspomóc sadowników , a zarazem wpędzić w koszty polskich producentów, by przywiązać tego przysłowiowego "chłopa do pługa". Jest to działanie na wiele lat i musi za sobą pociągnąć koszty ! Tego nie unikniemy ! Przykład. Jak dostać się do np. niemieckich, czy francuskich sieci ? Proponując niższą cenę niż konkurencja ? To są mrzonki ! Takie sprawy załatwia się przy zielonym stoliku przekazując to i owo pod nim. Taki jest ten świat i nikt tego nie zmieni... Nawet w Watykanie tak działają ! Taki jest mój punkt widzenia na przyszłość polskiego jabłka.
Zaproponowałem konsorcjum, jako luźny związek jakichś grup sadowników. Jednak bardziej wyrafinowaną formą jest trust.
Trust, to forma koncentracji kapitałowej, w której przedsiębiorstwa tworzą oligopol, powstający na drodze łączenia się samodzielnych dotąd przedsiębiorstw tej samej branży. Dotychczasowi ich właściciele stają się udziałowcami powstającego trustu, na którego czele stoi zarząd kierujący produkcją i sprzedażą, wyznaczający ceny, określający podział zysków. Przedsiębiorstwa tracą całkowicie swą samodzielność pod względem handlowym, wytwórczym i prawnym.tyle mówi encyklopedia. Jednak nie jest to żelazna zasada. Ostatnie zdanie tej formuły można zmienić, że przedsiębiorstwa ( czytaj My...) nie musimy stracić niezależności i w każdej chwili opuścić szeregi organizacji...

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

zlosliwiec
zlosliwiec 19.01.2018 11:13 @Admin prosze o usuniecie wszystkich postów co nie mają nic wspólnego z tematem,Co do wycofania to nie widze takiej potrzeby 2 klasa jablka na dzin dzisiejszy 1.4zł po sortowaniu 1 klasa zaleznie od odmiany 1.6-2.3 zł.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jerzy45
jerzy45 19.01.2018 21:49 Akurat tak się składa @zlosliwiec , że nie jesteś właścicielem tego portalu... Tak również się składa, że Twoje prośby idą nie w tym kierunku, w którym powinny iść ! @admin, to fajny gość, głęboko zakorzeniony w polskim sadownictwie i jest wręcz Jego fanatykiem ! Nie będę zdradzał innych zainteresowań Szefa, bo nie mam do tego uprawnień, ale dodam tylko, że @admin jest nastawiony na merytoryczną dyskusję ! Twój nick @zlosliwiec jest pewnie tak dobrany, by tonować nastroje, a nie je podgrzewać ! Jeśli prosisz, to musisz poprosić Szefa, by nie usuwał i Twego posta, bo nie ma nic wspólnego z tematem ! A, co byłoby wówczas ? Nie było by nic... Zresztą nie ja to wymyśliłem, tylko niejaki gość w swetrze, który kandydował na urząd prezydenta. Zabawny zresztą gość z tym swoim kumplem od kieliszka... Tak więc kolego @zlosliwiec, temat wycofania, czyli podrzucenia kukułczego jaja innym sadownikom uważam za zakończony, bo i Ty tak stwierdziłeś ! Nie widzisz potrzeby.Ale inni zapewne widzą, w tym piszący ten post.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jerzy45
jerzy45 21.01.2018 13:43 Temat niby zakończony. Jednak mam pytanie. Czy wielu sadowników składało zawiadomienie do ARiMR ? Jak sądzicie - czy owe 77 tys. ton w ogóle się znajdzie ?

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

simpson
simpson 21.01.2018 13:59 Ja myślę że te 77 tys ton to będzie mało i współczynnik będzie bardzo niski
josu20
josu20 21.01.2018 17:03 77 to nieznacznie mniej jak w ubiegłym roku a mróz zrobił robotę...
Ania194
Ania194 21.01.2018 20:21 A ja myślę, że protokoły strat i polisy zrobiły swoje. Ogromna grupa sadowników zredukowała swój plon w powiadomieniach,więc współczynnik moze być nawet 25-30.
wania1234
wania1234 21.01.2018 22:29 Nie do końca, 0,09
jerzy45
jerzy45 21.01.2018 23:26 Skąd wziąłeś te 0,09 ? Przecież dzisiaj jest niedziela... Wczoraj ogłosili,. czy już w piątek ??
wania1234
wania1234 22.01.2018 00:10 Jest już na stronie arimr, dziś wieczorem dopiero

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

josu20
josu20 21.01.2018 17:00 z tego co się orientuje to w Kielcach było około 1000 wniosków w tym jedna grupa...

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Czytaj także

Propozycje w zakresie poprawy sytuacji producentów owoców miękkich

Dramatycznie niskie ceny owoców w skupach są dziś największym problemem polskich...

ZSRP: Spotkanie w Ministerstwie ws. zatrudniania pracowników sezonowych

W dniu 19.07.2018 r. o godzinie 13:00 odbyło się spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i...

Polska potęgą w eksporcie owoców

Polska należy do największych w UE producentów jabłek, czarnej porzeczki, borówki,...

Nawet 15 mln zł wsparcia dla przetwórców

Wnioski o przyznanie pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót...

Są pieniądze na kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania...

Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW...

2018_Yara_domyslny

Najnowsze komentarze

Sadownicy zagłuszyli...
Nie wiem jak Jerzy ale ja czuję się jakoś...
Sadownicy zagłuszyli...
Przynajmniej straszono ze np nie bedzie...
Sadownicy zagłuszyli...
Jerzy i artemida ,,artemida i jerzy dwa...
"Plan dla wsi" –...
Ciągnik w stodole ze słomą a przepisy...
Sadownicy zagłuszyli...
M8787 - pamiętasz ze karano? Ja parokrotnie...
Sadownicy zagłuszyli...
A ci co nie chodza na wybory to i tak nie...
Sadownicy zagłuszyli...
idac tym tokiem myslenia to na PO glosowalo...
ZSRP: Spotkanie w...
Nowe przepisy zatrudniania obcokrajowców...
Sadownicy zagłuszyli...
Cały pic obecnej władzy polega między...
Będą umowy kontraktacyjne...
Kontraktacja jest dobrym rozwiązaniem dla...
Sadownicy zagłuszyli...
Święte słowa, święte słowa p. Slawek......
Będą umowy kontraktacyjne...
Wciąż NIKT się nie wypowiedział na temat;...
Sadownicy zagłuszyli...
To wysłuchiwanie jak zagraniczne firmy nas...
Sadownicy zagłuszyli...
Tu przyznam Ci rację...artemida...Jak to...
"Plan dla wsi" –...
Powyższą wypowiedź jest znakomitą...
Będą umowy kontraktacyjne...
Jerzy 45 "pal licho" ministra wladze itp. ale...
Sadownicy zagłuszyli...
No widzisz Kostku siódmy; CI CO GRZMIĄ NA...
"Plan dla wsi" –...
Panie Maliszewski ,może by tak program...
Sadownicy zagłuszyli...
Sytuacja jest na tyle dramatyczna że niemoc...
Sadownicy zagłuszyli...
No, dobry pomysł i niech naszym krajem...
Polska potęgą w eksporcie...
Polska to jest potęgą w oddawaniu za darmo...
Będą umowy kontraktacyjne...
Jeśli połowa rolników jest jasnowidzami...
Będą umowy kontraktacyjne...
Każdy piszący komentarze jest...
Będą umowy kontraktacyjne...
"Żądamy wprowadzenia obowiązkowych umów...
Będą umowy kontraktacyjne...
W marcu ,to można handlować marzeniami,a...
Będą umowy kontraktacyjne...
Wreszcie coś mądrego napisałeś...
Będą umowy kontraktacyjne...
A co będzie z kontraktacją, jak w maju...
Będą umowy kontraktacyjne...
...cyt. "Chcemy zaproponować żeby do marca...
Protest sadowników w...
Panie @sadownik999 ... Nie idź tą drogą !!...
Protest sadowników w...
Z tą krytyką - za sprzedaż/prywatyzację...
Protest sadowników w...
Legionista12345 Kij ma zawsze dwa...
Czesi grożą Polsce embargiem !
Masz rację! dlatego w interesie nas...
Czesi grożą Polsce embargiem !
widzisz Guzik... być może produkty...
Będą umowy kontraktacyjne...
Ja w tym roku z powodu suszy zamiast...
Będą umowy kontraktacyjne...
Ja w tym roku z powodu suszy zamiast...
Będą umowy kontraktacyjne...
Ja w tym roku z powodu suszy zamiast...
Czesi grożą Polsce embargiem !
Niestety prawda jest taka, że wielu naszych...
Większe kontrole rynku owoców !
Przemytnicy objazdy będą musieli zrobić...
Większe kontrole rynku owoców !
Jesli prawdą jest że o planowanej kontroli...
Rozpoczął się skup...
15gr to nie jest cena,to żart do tego stary...
Będą umowy kontraktacyjne...
A czy będą umowy kontraktacyjne dla...
Czesi grożą Polsce embargiem !
Może niech zaczna kontrole kazdej skody...
Polska straci światowy...
Ty pewnie od poczatku rwales potulnie jak...
Wiśnie: Klęska...
To jest "efekt motyla" działań rządu...
Sadownicy zagłuszyli...
W trakcie spotkania z pszczelarzami prezes...
Sadownicy zagłuszyli...
Rafał - ja jestem za tym żeby zlikwidować...
Sadownicy zagłuszyli...
Mam jeszcze bardziej pesymistyczny...
Sadownicy zagłuszyli...
Działania UE dać na nasadzenia itp. a potem...
Sadownicy zagłuszyli...
Zabrać 500 plus a pieniądze dac rolnikom na...
Sadownicy zagłuszyli...
Mam pytanie dlaczego tyle dislike-ów dostał...
Sadownicy zagłuszyli...
Jestem za...ogólnie to teraz mam to w d....e...
Sadownicy zagłuszyli...
ApPol Sp.z o.o. Niniejszym informujemy, iż z...
Cena jabłek przemysłowych...
To chyba w Grójeckim jest taki wyścig...
Cena jabłek przemysłowych...
Dziś w okolicach Sandomierza cena przemusłu...
Sadownicy zagłuszyli...
Rolnicy trzeba iść na wybory i skończyć...
Cena jabłek przemysłowych...
No .. jeszcze troche i w doniczkach będą...
Cena jabłek przemysłowych...
beda tanie drzewka sadzimy ! nawet na bagnach...
Cena jabłek przemysłowych...
koledzy kolezanki sadzic WIECEJ GDZIE SIE DA...
Cena jabłek przemysłowych...
Do tego dofinansowania do sadów..zakładanie...
Protest sadowników w...
Na dzień dobry podziekujcie Wp Portalowi, co...
Cena jabłek przemysłowych...
Ktoś powie że sieje populizm...Otóż...
Protest sadowników w...
nowych rynków nie udało się zdobyć ,a Pan...
Protest sadowników w...
Kilka lat temu ktoś napisał artykuł o tym,...
Polska straci światowy...
@Guzik Podpisuje się wszystkim czym mogę !...
Cena jabłek przemysłowych...
o tak ,dam link dla opornych i leniwych jakie...
Cena jabłek przemysłowych...
Zaraz zaraz...niby państwo jest bezsilne i...
Protest sadowników w...
zakłady za pare groszy nakupiły ile...
Sadownicy zagłuszyli...
kolego kostek czytaj te ostatnie słowa tego...
Sadownicy zagłuszyli...
Jak by dalej rządziła tamta ekipa to...
Sadownicy zagłuszyli...
"Wskazał, że Lech Kaczyński jako prezes...
Protest sadowników w...
PIS nie pomoże sadownikom uważają nas za...
Cena jabłek przemysłowych...
czy celowo zapomniał pan naważniejsze...
Polska straci światowy...
Ministerstwo: Import to mała kropla w...
Polska straci światowy...
Wczoraj odjebali wioche a dziś każdy zrywa...
Sadownicy zagłuszyli...
Brawo Kraśniczanie!
Cena jabłek przemysłowych...
a szamowne gremium i najwieksi beneficjenci...
Protest sadowników w...
No widzisz Alfred, oprócz tego że Jerzy...
Problemy sadowników -...
PUK PUK PUK!!! - Dzień dobry! Urząd...
Protest sadowników w...
ODbiegajac od tematu, to widzieliscie zadymy...
Protest sadowników w...
O proszę! W Kraśniku strajkujących...
Protest sadowników w...
Możesz zrobić go już jutro, we własnym...
Protest sadowników w...
i co dalej czy będzie jeszcze koleiny...
Protest sadowników w...
jancyk a moze troche wapna ? o ile spadnie bo...
Protest sadowników w...
lutek- ziemia od wiśni się nie zakwasza...
Protest sadowników w...
Olisz. A kto sprzedał najwięcej? Przecież...
Protest sadowników w...
dobra chlopy nie meczyc paluszkow bo jutro z...
Protest sadowników w...
Napiecie między dyskutantami prawie takie...
Maliszewski: Bez protestu...
Jest jeszcze jedno wyjście żeby doszło do...
Protest sadowników w...
Najwiekszym błędem było wchodzenie do UE w...
Protest sadowników w...
Polska po PZPR odziedziczyła majątek który...
Protest sadowników w...
Nikt nam tyle nie da ile PiS obieca ,a gdy...
Protest sadowników w...
Jeży jednak ty jesteś głupszy niż...
Protest sadowników w...
jerzy45-nie interesuje mnie okres "po...
Protest sadowników w...
@sandomir ..To, że piszesz otwartym tekstem,...
Protest sadowników w...
a poza tym wszyscy zdrowi ?
Protest sadowników w...
@Alfred40... Uderz w stół, a zawsze co spod...
Protest sadowników w...
jerzy45....ja wiem,że atak jest najlepszą...
Protest sadowników w...
Typem to jesteś Ty POwski trolu ,,od czasu...
Protest sadowników w...
@Jancyk...Spytam wprost. Z czego się...
Protest sadowników w...
Ale jak teraz uratowali przed upadkiem wiele...
Protest sadowników w...
W czasie zadów Porozumienia Centrum...
Protest sadowników w...
Na zdjęciu z Arendarskim jest cytat z jego...
Protest sadowników w...
@cichon40 ,,, Piłka w sprawie embarga jest...
Protest sadowników w...
I wówczas należy tylko znaleźć sobie...
Protest sadowników w...
A dla tego, że miała być dobra zmiana,...
Protest sadowników w...
@Jancyk ... Wylałeś swe żale, ale...
Protest sadowników w...
@KARHU1 ... Zła diagnoza, co do babci i...
Protest sadowników w...
@zandarski ...Dobrze gadasz. Postawiłbym...
Protest sadowników w...
Widzę, po znakach pod wpisem, że parlament...
Protest sadowników w...
Czemu wy wszystko zwalacie na Pis . A jak...
Protest sadowników w...
Od dawna o tym piszę i mówię gdzie tylko...
Protest sadowników w...
Ja głosowałem na PIS i też liczyłem na...
Protest sadowników w...
Kraśnik Fabryczny - skrzyżowanie ulic ul....
Protest sadowników w...
Kraśnik Fabryczny - skrzyżowanie ulic ul....
Protest sadowników w...
Kraśnik Fabryczny - skrzyżowanie ulic ul....
Protest sadowników w...
Dziś Morawiecki (podobno) po mszy (godz 13)...
Protest sadowników w...
Dziś Morawiecki (podobno) po mszy (godz 13)...
Protest sadowników w...
Dziś Morawiecki (podobno) po mszy (godz 13)...
Protest sadowników w...
Moim zdaniem to Parlament "w ruinie", nie...
Protest sadowników w...
Czy nie mówili nam że Polska jest w ruinie...
Protest sadowników w...
I kto tego Protestu z rządzących...
Protest sadowników w...
Nie brońcie im wozić niech ciagna puki...
Protest sadowników w...
Jacenty82 Jak ktoś nie balował tylko...
Protest sadowników w...
Musisz spojrzeć na sadownictwo tak jak...
Protest sadowników w...
Tu nie jest potrzebny żaden protest! Nie...
Protest sadowników w...
a po proteście ceny za wiśnie i porzeczki...
Protest sadowników w...
Polak nie kupił bo banki jak i przetwórnie...
Protest sadowników w...
Ziemia w Polsce należy w dużym stopniu do...
Protest sadowników w...
Lepper wysypywal kiedys zboze na tory... moze...
Protest sadowników w...
zrobmy miesiecznice protestu,moze wtedy tvPIS...
Protest sadowników w...
M 8787 - PSL- był zawsze w koalicji...
Protest sadowników w...
Więc zalogowałem się by napisać to co Wy....
Protest sadowników w...
No zgadza sie ale psl był przy wladzy od 90...
Protest sadowników w...
Nie używajcie słowa nadprodukcja! Jaka...
Protest sadowników w...
No i masz DOBRĄ ZMIANĘ! Po co pokazywać...
Protest sadowników w...
Na onecie przez jakiś czas był artykuł o...
Protest sadowników w...
W Faktach o 19 był pokazany protest i...
Protest sadowników w...
Żeby pokazali w głównych Wiadomościach to...
Protest sadowników w...
Główne wydanie wiadomości o 19 30 na TVP...
Protest sadowników w...
Dziś na znak protestu rwali wiśnie od...
Protest sadowników w...
Żaden protest, żaden rząd, żadna partia...
Protest sadowników w...
Jestem,bede i zawsze bylem Patriota.Wierzylem...
Protest sadowników w...
Na niemieckiej Wirtualnej Polsce też nic...
Protest sadowników w...
W Teleexpresie nie dodałem.
Protest sadowników w...
W TvPis nawet o naszym proteście nie raczyli...
Maliszewski: Bez protestu...
To dzwoń . Nie mam nic przeciwko temu :)
Maliszewski: Bez protestu...
Widzę, że i taka OPCJA dla wielu jest NIE...
instagram